IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12

 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5

60 - 965 Poznań

ogłasza

 

IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Strusia 12

 

Przedmiotem przetargu jest stanowiąca własność Politechniki Poznańskiej nieruchomość o powierzchni działki 1454 m2 położona w Poznaniu, nr działki 32/2, obręb Łazarz, arkusz mapy: 32, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą  KW nr PO1P/00203452/0 Nieruchomość jest zabudowana budynkiem śródmiejskiej kamienicy o funkcji dydaktyczno - biurowej (916,7 m2 ) oraz niewielkich rozmiarów parterowym budynkiem pomocniczym (96,9m2 ).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.331.000,00 zł ( słownie: cztery miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy 00/100 złotych).

Sprzedaż nieruchomości, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dn. 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zatwierdzonych Uchwałą nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą nr XXII/276/III/99 Rady Miasta Poznania z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta Poznania", zmienionego uchwałą nr XXV/171/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, powyższa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy śródmiejskiej mieszkalno - usługowej i usługowej ogólno miejskiej (centrotwórczej).

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Poznańskiej, przy pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5 w Poznaniu, pok. nr 205  w terminie do 18.06.2010 r. do godz. 8.30.

Oferta powinna zawierać:

1)    imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2)    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

-      wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej),

-      umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalności),

-      właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną),

3)    promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),

4)    datę sporządzenia oferty,

5)    oświadczenie, że oferent zapoznał się regulaminem przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu w nim zawarte,

6)    oferowaną cenę,

7)    dołączony dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.06.2010 r., przy pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5 w Poznaniu, pok. nr 203, o godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które wynosi 216.550,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść na konto Politechniki Poznańskiej: Bank Zachodni WBK S.A. VI Odział w Poznaniu
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 z zaznaczeniem celu wpłaty - „IV przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Strusia 12 w Poznaniu". Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem postępowania udostępnionym
w Sekretariacie Kanclerza przy pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5 w Poznaniu, pok. 205, w terminie
do 17.06.2010 r. w godz. od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej http://www.put.poznan.pl/komunikaty/20100515.

Informacji o przetargu i jego warunkach udzielają: w sprawach formalno-prawnych - Pan Szymon Muszyński (tel. 061 842 00 43), szczegółowych informacji o nieruchomości - Jan Marszał - kierownik Działu Eksploatacji i Remontów (tel. 061 665 25 51 ).

Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

ZałącznikWielkość
SKMBT_C25310051210540.pdf1.63 MB
KW.pdf1.64 MB