STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW oraz uczelniane zasady finansowania wyjazdów studenckich w programie LLP ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
oraz uczelniane zasady finansowania wyjazdów studenckich w programie LLP ERASMUS
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

GRUPA  KRAJE  KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W EURO) 
WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKI
 I Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja,
Wielka Brytania
 380,00  450,00
 II Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy  330,00  400,00
 III Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry  280,00  350,00

Stypendium w programie Erasmus jest z założenia przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej i na pewno nie zrekompensuje wszystkich wydatków. Ma jedynie ma na celu zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a tym, do którego wyjeżdża student.

W związku z tym, że praktyki na Politechnice Poznańskiej z założenia realizowane są w trakcie przerwy wakacyjnej i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, kwota stypendium na praktyki jest gwarantowana na wyjazd trwający 3 miesiące (lipiec-wrzesień), czyli minimalny okres pobytu w programie Erasmus. Każdy miesiąc pobytu przekraczający 3 miesiące jest finansowany przez samego zainteresowanego studenta.

Przedłużenie pobytu na stypendium o kolejny semestr dopuszczalne jest tylko w przypadku wyjazdów w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013, gdyż zasady realizacji programu Erasmus jasno mówią o tym, iż wyjazd na stypendium musi zostać zakończony w ramach jednego roku akademickiego. Na specjalny wniosek studenta, złożony przed upływem pierwotnie ustalonego terminu pobytu zaznaczonego w umowie finansowej między studentem a PP, możliwe jest przyznanie mu stypendium na kolejny semestr studiów za granicą bądź kolejny miesiąc praktyk w przedsiębiorstwie zagranicznym, pod warunkiem jednak, że uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi.

Każdy pobyt za granicą, krótszy niż 3 miesiące, nie jest uprawniony do sfinansowania z budżetu programu Erasmus i wymaga zwrotu wypłaconego stypendium. Wyjątek stanowią przypadki tzw. siły wyższej. W takiej sytuacji, student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia i przedłożenia wymaganych dokumentów.

Rozliczenie z wyjazdu stypendialnego pod względem formalnym, a tym samym rozliczenie z kwoty przyznanego stypendium następuje w momencie przedłożenia u Koordynatora wszystkich dokumentów, o których mowa w umowie finansowej zawartej pomiędzy Uczelnią a każdym studentem wyjeżdżającym za granicę w ramach programu LLP Erasmus. Okres pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 0,25 miesiąca, według następującej zasady

od 1 do 3 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca
od 4 do 10 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,25 miesiąca
od 11 do 17 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca
od 18 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,75 miesiąca
od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 miesiąc