Wyjazdy studenckie - Kryteria kwalifikacji na wyjazdy w programie

student

KRYTERIA KWALIFIKACJI STUDENTÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYMIANIE PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - ERASMUS NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus musi spełniać następujące kryteria:
1. Być aktualnie studentem Politechniki Poznańskiej na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub być słuchaczem studiów doktoranckich.
2. Być (w momencie wyjazdu) studentem przynajmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia
3. Nie może przebywać w trakcie stypendium na urlopie dziekańskim

Rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmusa organizowana jest jednorazowo w każdym roku akademickim, niezależnie czy student pragnie zrealizować swój wyjazd w semestrze zimowym czy letnim kolejnego roku akademickiego. W danym roku akademickim odbywa się kwalifikacja na wyjazdy realizowane w roku następnym.
Kwalifikacja studentów odbywa się na poziomie Wydziału/Instytutu. Na każdym wydziale desygnowana przez dziekana osoba/osoby koordynuje/ą prace związane z programem Erasmus. W przypadku wątpliwości, kto sprawuje tę funkcję, należy zapoznać się z listą koordynatorów programu, dostępną na stronie www.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat udziału w programie Erasmus gorąco zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym planowanym na jesień danego roku akademickiego (listopad/grudzień).

W wyborze studentów na wyjazd zagraniczny będą brane pod uwagę:
1. Dotychczasowe osiągnięcia studenta (np. średnia ocen ze studiów/danego semestru)
2. Znajomość języka obcego kraju, w którym student pragnie zrealizować część studiów bądź znajomość języka angielskiego (w przypadku uczelni prowadzących zajęcia w tym języku)
3. Możliwe dodatkowe kryteria określone przez dany wydział/instytut

Wszelkie zastrzeżenia formalne do przeprowadzonej rekrutacji należy zgłaszać na piśmie Dziekanowi bądź Prodziekanowi danego wydziału.