Stawki stypendiów dla studentów oraz uczelniane zasady finansowania i rozliczania wyjazdów studenckich w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/17

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
oraz uczelniane zasady finansowania i rozliczania wyjazdów studenckich w programie ERASMUS+
W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

GRUPA KRAJE KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC (W EURO)
wyjazd na studia wyjazd na praktyki
I Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  500,00  600,00
II Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja  400,00  500,00
III Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry  300,00  400,00

Studenci pobierający w momencie zakwalifikowania na wyjazd stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia będą otrzymywali dodatkowo dofinansowanie w wysokości równowartości 200 EURO/m-c.

Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego będą mieli zarówno studenci wyjeżdżający na studia, jak i studenci wyjeżdżający na praktykę. Student posiadający prawo do „dodatku socjalnego" wyjeżdżający na praktykę będzie musiał zdecydować, z którego „dodatku" chce skorzystać: przysługującego wyjeżdżającym na praktykę, czy „dodatku socjalnego". W programie Erasmus+ standardową kwotą dofinansowania jest kwota określona dla wyjazdów na studia (SMS). Miesięczna stawka na wyjazd na praktykę jest o 100 € wyższa od stawki na wyjazd na studia. Miesięczna stawka „dodatku socjalnego" wynosi równowartość 200 €.

Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+ mogą przed wyjazdem ubiegać się (składając stosowne dokumenty u Koordynatora Uczelnianego) o dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem za granicę, wynikających z ich niepełnosprawności.

Stypendium w programie Erasmus+ jest z założenia przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji partnerskiej i na pewno nie zrekompensuje wszystkich poniesionych wydatków. Ma ono na celu zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym, a tym, do którego wyjeżdża student.

Dofinansowanie jest przyznane na okres zapisany w umowie student-uczelnia.

Przedłużenie pobytu na stypendium o kolejny semestr. Na specjalny wniosek studenta, złożony przed upływem pierwotnie ustalonego terminu pobytu zaznaczonego w umowie finansowej między studentem a PP, możliwe jest przedłużenie pobytu za granicą o kolejny semestr. Stypendium na przedłużony pobyt zostanie jednak przyznane tylko pod warunkiem, że uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi.

W związku z tym, że praktyki na Politechnice Poznańskiej z założenia realizowane są w trakcie przerwy wakacyjnej i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, kwota stypendium na praktyki jest gwarantowana na wyjazd trwający 2 miesiące, czyli minimalny okres pobytu w programie Erasmus+. Każdy miesiąc pobytu przekraczający 2 miesiące jest finansowany przez samego zainteresowanego studenta/absolwenta. Uczelnia będzie mogła sfinansować dłuższy pobyt na praktyce tylko w przypadku posiadania wolnych środków finansowych na ten cel.

Pobyt na studiach krótszy niż 3 miesiące lub na praktyce krótszy niż 2 miesiące, nie jest uprawniony do sfinansowania z budżetu programu Erasmus+ i wymaga zwrotu całego wypłaconego stypendium. Wyjątek stanowią przypadki tzw. siły wyższej. W takiej sytuacji, student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia i przedłożenia wymaganych dokumentów.

Rozliczenie z wyjazdu stypendialnego pod względem formalnym, a tym samym rozliczenie z kwoty przyznanego stypendium następuje w momencie przedłożenia u Koordynatora wszystkich dokumentów, o których mowa w umowie finansowej zawartej pomiędzy Uczelnią, a każdym studentem wyjeżdżającym za granicę w ramach programu Erasmus+. Okres pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.

Obliczanie kwoty dofinansowania: kwota dofinansowania będzie wyrażona za pomocą iloczynu liczby miesięcy przypadających na studenta i stawki stypendium miesięcznego dla danego kraju. W przypadku niepełnego miesiąca, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonej dla pełnego miesiąca.

Jeśli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten wskazany w umowie z uczestnikiem, wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem.

Zatwierdzono:

PROREKTOR ds. EDUKACJI USTAWICZNEJ
Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
Poznań, dnia 01.08.2016