Wyjazdy pracowników Uczelni za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku 2016/17

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej akcji kwalifikacji na wyjazdowy dla pracowników naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017.

Wyjazdy w ramach programu mogą być zrealizowane do 33 państw określanych jako kraje programu, tj.:
- 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
- Islandii, Liechtensteinu, Norwegii;
- Turcji;
- Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ powiinny być zrealizowane do 30.09.2017.

W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus+. Gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a tą instytucją.

Aby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, bądź w celach szkoleniowych, pracownik samodzielnie nawiązuje kontakt z instytucją goszczącą, ustala program nauczania/szkolenia oraz aplikuje o wyjazd w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching).  W trakcie pobytu nauczyciel akademicki musi przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest „Porozumienie o programie nauczania" (Mobility Agreement - Staff Mobility for Teaching) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). Niezbędne jest wpisanie kodu dziedziny (subject ISCED description), które udostępnione są TUTAJ

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (Staff Mobility for Training - udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

b) WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:
- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff mobility for training). Pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców, bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - obserwowanie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązków.

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, zasadami finansowania wyjazdów, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP (pokój 111) do dnia: 30 września 2016.

Prosimy o wypełnianie aktualnych formularzy (dostępnych poniżej).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r.
„Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+", w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2))."

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji,

Koordynator Uczelniany, mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz (magdalena.zawirska-wolniewicz[at]put.poznan.pl)

bądź pod numerem telefonu 061 665 35 44

LISTA UMÓW BILATERALNYCH PODPISANYCH PRZEZ PP na rok 2016/17 (z podziałem na wydziały)

LISTA UMÓW Erasmus+ z kontaktami do koordynatorów

Zwracamy uwagę, że adresy mailowe mogą być nieaktualne, dlatego zalecamy sprawdzenie strony internetowej danej placówki w celu skontaktowania się z nią.

STRONA PROGRAMU ERASMUS+

KODY DZIEDZIN

ZałącznikWielkość
zasady finansowania wyjazdów pracowników 2016-2017.pdf299.41 KB
STA formularz zgłoszeniowy wyjazd dydaktyczny 2016-2017.doc63.5 KB
STA kryteria kwalifikacji pracowników 2016_2017 pracownicy dydaktyczni.pdf224.33 KB
Staff-Mobility-Agreement-teaching_2016.doc140 KB
Wzór zaśw. o pobycie STA.doc24 KB
STT formularz zgłoszeniowy wyjazd szkoleniowy 2016-2017.doc53.5 KB
STT kryteria kwalifikacji pracowników 2016_2017 wyjazdy szkoleniowe.pdf221.8 KB
Staff-Mobility-Agreement_training_2016.doc137 KB
Wzór zaśw. o pobycie STT.doc24 KB