Wyjazdy studentów na studia w roku 2016/17

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2016/2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017!

Rekrutacja na wyjazdy na studia będzie odbywać się na Wydziałach. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje uznany, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów i w jakim terminie wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w niej miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DEUiM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej. Należy zorientować się, czy koordynator wydziałowy nie wymaga dodatkowego pakietu dokumentów na potrzeby wydziału/instytutu.

Prosimy o korzystanie z dokumentów aplikacyjnych, które dostępne są na stronach uczelni zagranicznych.

Tutaj można znaleźć wzór Learning Agreement obowiązujący w programie Erasmus+.

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.

Lista umów na rok 2016/2017 dla poszczególnych jednostek dostępna jest tutaj (stan na 18.08.2016).

Prezentacja koordynatora uczelnianego dotycząca możliwości wyjazdowych dla studentów PP w ramach programu Erasmus+ dostępna jest TUTAJ

Stawki stypendium na rok 2016/2017 nie są jeszcze potwierdzone. Będą ogłoszone w terminie późniejszym wraz z informacją o zasadach finansowania wyjazdów.