Wyjazdy pracowników Uczelni za granicę w ramach programu Erasmus+ w roku 2015/16

Koordynator Uczelniany programu Erasmus+ informuje o rozpoczęciu corocznej akcji wyjazdowej dla pracowników naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016.

Nasi pracownicy mogą skorzystać z następujących form wyjazdów:

a) wyjazdy dla pracowników dydaktycznych:

- wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff mobility for teaching). Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży), jednak optymalna długość takiego pobytu to 7 dni (5 dni roboczych). W trakcie pobytu nauczyciel akademicki powinien przeprowadzić minimum 8 godz. zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów, warsztatów).

Przed wyjazdem nauczyciel akademicki ustala planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Staff Mobility for Teaching, mobility agreement), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać jedynie do tych uczelni zagranicznych, z którymi ich macierzyste wydziały/instytuty/katedry podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu Erasmus+.

- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (Staff Mobility for Training - udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania itp). Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do partnerskich uczelni albo do instytucji nieakademickich za granicą (np. przedsiębiorstw, placówek badawczych, organizacji) w celu doskonalenia swoich umiejętności, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, wizytach studyjnych, itp.).

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).

Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest „Porozumienie o programie nauczania" (Staff Mobility for Teaching, mobility agreement) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). Niezbędne jest wpisanie kodu dziedziny (subject ISCED description), które udostępnione są pod linkiem.

b) dla pracowników administracyjnych i innych nieakademickich (nie będących nauczycielami akademickimi):
- wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff mobility for training) Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży), jednak optymalna długość takiego pobytu to od 7 do 14 dni. W tym czasie pracownik uczestniczy w zorganizowanym szkoleniu dla większej rzeszy odbiorców bądź też jego praca to tzw. "work shadowing" - obserwowanie pracy pracownika uczelni zagranicznej, który ma podobny zakres pracy i obowiązków;

Wszystkich zainteresowanych gorąco zachęcam do zapoznania się z kryteriami naboru pracowników, a następnie do wypełnienia formularzy i złożenia ich wraz z wymaganymi załącznikami w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP do dnia:

30 września 2015.

Wyjazdy pracownicze w programie Erasmus+ w roku 2015/16 muszą być zrealizowane między 01.06.2015 a 30.09.2016. W przypadku wyjazdów do uczelni, uprawnione są jedynie wyjazdy do tych ośrodków, z którymi Politechnika Poznańska ma aktualnie podpisaną umowę bilateralną w programie Erasmus+. Gdy wyjazd ma być zrealizowany w zagranicznym przedsiębiorstwie, nie jest potrzebna umowa bilateralna między PP a instytucją.

Aby móc zrealizować wyjazd erasmusowy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź w celach szkoleniowych, należy samodzielnie nawiązać kontakt z instytucją goszczącą. Następnie należy ustalić szczegóły programu pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r.
„Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osób fizycznych z tytułu stypendiów na wyjazdy zagraniczne otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+", w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2))."

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji,

Koordynator Uczelniany,

mgr Magdalena Zawirska-Wolniewicz (magdalena.zawirska-wolniewicz[at]put.poznan.pl)

bądź pod numerem telefonu 061 665 35 44

 

LISTA UMÓW BILATERALNYCH PODPISANYCH PRZEZ PP na rok 2015/16 (z podziałem na wydziały)

LISTA UMÓW Erasmus+ z kontaktami do koordynatorów

Zwracamy uwagę, że adresy mailowe mogą być nieaktualne, dlatego zalecamy sprawdzenie strony internetowej danej placówki w celu skontaktowania się z nią.

STRONA PROGRAMU ERASMUS+

KODY DZIEDZIN


ZałącznikWielkość
zasady finansowawania wyjazdów pracowników PP w ramach E+ 2015_16.pdf515.55 KB
formularz zgłoszeniowy wyjazd dydaktyczny STA 2015-2016.doc54.5 KB
Kryteria kwalifikacji pracowników 2015_2016 (pracownicy dydaktyczni).doc53.5 KB
Staf-mobility-agreement-teaching.doc122 KB
Wzór zaśw. o pobycie STA.doc24 KB
formularz zgłoszeniowy wyjazd szkoleniowy STT 2015-2016.doc52.5 KB
Kryteria kwalifikacji pracowników 2015_2016 (wyjazdy szkoleniowe).doc53 KB
Staff-mobility-agreement-training.doc120.5 KB
Wzór zaśw. o pobycie STT.doc24 KB
ErasmusPlus_umowy_rok_2015-2016.pdf1.25 MB
LISTA UMÓW ERASMUS+ z kontaktami.pdf313.56 KB