Stawki stypendiów, uczelniane zasady finansowania i rozliczania wyjazdów studenckich w roku 2015/16 w ramach Erasmus+

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

oraz uczelniane zasady finansowania i rozliczania wyjazdów studenckich
w programie ERASMUS+

W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

GRUPA 

KRAJE 

KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W EURO) 

WYJAZD NA STUDIA

WYJAZD NA PRAKTYKI

 I

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

 500,00

 600,00

 II

Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

 400,00

 500,00

 III

Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

 300,00

 400,00

Studenci pobierający stypendium socjalne, wyjeżdżający na studia będą otrzymywali dodatkowo dofinansowanie w wysokości równowartości 200 EURO/m-c. Zasada ta będzie miała zastosowanie jedynie przy wyjazdach na studia.


Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zakwalifikowani na wyjazd w ramach Erasmus+ mogą przed wyjazdem ubiegać się (składając stosowne dokumenty u Koordynatora Uczelnianego) o dodatkowe środki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem za granicę, wynikających z ich niepełnosprawności.


Stypendium w programie Erasmus+ jest z założenia przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji partnerskiej i na pewno nie zrekompensuje wszystkich poniesionych wydatków. Ma ono na celu zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym, a tym, do którego wyjeżdża student.


Dofinansowanie jest przyznane na okres zapisany w umowie student-uczelnia.


Przedłużenie pobytu na stypendium o kolejny semestr. Na specjalny wniosek studenta, złożony przed upływem pierwotnie ustalonego terminu pobytu zaznaczonego w umowie finansowej między studentem a PP, możliwe jest przedłużenie pobytu za granicą o kolejny semestr. Stypendium na przedłużony pobyt zostanie jednak przyznane tylko pod warunkiem, że uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi.


W związku z tym, że praktyki na Politechnice Poznańskiej z założenia realizowane są w trakcie przerwy wakacyjnej i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, kwota stypendium na praktyki jest gwarantowana na wyjazd trwający 2 miesiące, czyli minimalny okres pobytu w programie Erasmus+. Każdy miesiąc pobytu przekraczający 2 miesiące jest finansowany przez samego zainteresowanego studenta/absolwenta. Uczelnia będzie mogła sfinansować dłuższy pobyt na praktyce tylko w przypadku posiadania wolnych środków finansowych na ten cel.


Pobyt na studiach krótszy niż 3 miesiące lub na praktyce krótszy niż 2 miesiące, nie jest uprawniony do sfinansowania z budżetu programu Erasmus+ i wymaga zwrotu całego wypłaconego stypendium. Wyjątek stanowią przypadki tzw. siły wyższej. W takiej sytuacji, student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia i przedłożenia wymaganych dokumentów.


Rozliczenie z wyjazdu stypendialnego pod względem formalnym, a tym samym rozliczenie z kwoty przyznanego stypendium następuje w momencie przedłożenia u Koordynatora wszystkich dokumentów, o których mowa w umowie finansowej zawartej pomiędzy Uczelnią a każdym studentem wyjeżdżającym za granicę w ramach programu Erasmus+. Okres pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do jednego dnia.


Jeśli okres pobytu będzie krótszy o 5 dni niż ten wskazany w umowie z uczestnikiem, student nie musi zwracać stypendium za te dni. Jeśli jednak pobyt będzie krótszy o 6 dni lub więcej, wówczas student będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconego stypendium w kwocie i terminie ustalonym przez Uczelnię (Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej).


Obliczanie kwoty dofinansowania: kwota dofinansowania będzie wyrażona za pomocą iloczynu liczby miesięcy przypadających na studenta i stawki stypendium miesięcznego dla danego kraju. W przypadku niepełnego miesiąca, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 (jednej trzydziestej) stawki kosztu jednostkowego, określonej dla pełnego miesiąca.

Jeśli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż ten wskazany w umowie z uczestnikiem, wydłużony okres będzie uznany za okres z zerowym dofinansowaniem. Tylko w przypadku posiadania przez Uczelnię wolnych środków finansowych będzie możliwość przyznania stypendium za ten okres.


Zatwierdzono:

PROREKTOR ds. EDUKACJI USTAWICZNEJ
Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński
Poznań, dnia 09.07.2015