Praktyki w ramach programu Erasmus+ 2015/2016

Nabór na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016.

Nie ma deadline'u na składanie dokumentów, rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym. Liczy się kolejność zgłoszeń - będziemy przyjmować TYLKO pełne komplety dokumentów.

Przypominamy, że praktyki (ściśle związane ze studiowanym kierunkiem) muszą trwać minimum 2, a maksymalnie 12 miesięcy, przy czym Politechnika Poznańska jest w stanie zagwarantować stypendium dla praktykantów jedynie na 2 miesiące pobytu, bez względu na długość trwania wymiany.

Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszeniowy
• zaświadczenie z Dziekanatu o statusie studenta i średniej ocen za cały bieżący cykl studiów
• potwierdzenie znajomości języka obcego (oficjalny certyfikat językowy/ksero z indeksu/ksero z suplementu jako potwierdzenie oceny z egzaminu/lektoratu z języka obcego na PP)
• Potwierdzenie od instytucji goszczącej z informacją o gotowości przyjęcia na praktyki w określonym terminie oraz informacji o języku w jakim będzie odbywała się praktyka (akceptowane są skany). Wzór
Dodatkowo dla doktorantów
• program praktyki
• zaświadczenie od opiekuna/promotora o celowości wyjazdu (z zadaniami do zrealizowania)

Dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu kandydata na praktyki
• Przygotowanie oryginału lub skanu Learning Agreement for Traineeships - porozumienie o programie praktyk, podpisanego przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i instytucję goszczącą. Dokument ten, tak jak w przypadku Learning Agreement for Studies przy wyjazdach na studia, jest rodzajem umowy trójstronnej, pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i przedsiębiorstwem, które przyjmuje studenta na praktyki. Musi być ustalony szczegółowo z opiekunem praktykanta z przedsiębiorstwa zagranicznego, a następnie zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus, bądź inną osobę wskazaną przez Dziekana (np. Opiekuna Praktyk w przypadku praktyk obowiązkowych).
• Każdy student lub absolwent wyjeżdżający na praktyki w ramach programu Erasmus + jest zobowiązany podpisać umowę oraz oświadczenie praktykanta w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Dziale Edukacji Ustawicznej
i Międzynarodowej, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, pokój 111 w godz. 7.30 - 14.30.

Zasady realizacji i finansowania wyjazdów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

• Standardowo studenci realizują praktyki w trakcie miesięcy wakacyjnych, niemniej jednak Dziekan/Prodziekan Wydziału macierzystego studenta może wyrazić zgodę na wyjazd do przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku akademickiego. W takim przypadku przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedłożenie w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej pisemnej zgody władz Wydziału.
• Absolwenci mogą realizować praktyki w dowolnym terminie, pod warunkiem zakończenia praktyki w ciągu 12 miesięcy od daty obrony. Dla absolwentów długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Czyli, np. jeżeli student w czasie studiów II stopnia był za granicą w ramach programu LLP Erasmus lub Erasmus+ przez okres łącznie 7 miesięcy, to jeżeli chce wyjechać jako absolwent bezpośrednio po zakończeniu danego stopnia studiów, to pozostaje mu do wykorzystania 5 miesięcy na realizację praktyk zagranicznych.
• Czas realizacji praktyk w programie Erasmus nie może pokrywać się z czasem odbywania studiów w programie Erasmus+.
• Jednocześnie przypominamy, iż funkcję przedsiębiorstwa może również odgrywać uczelnia zagraniczna, w której student odbywałby praktyki np. w laboratorium.
• W momencie wyjazdu należy mieć status studenta lub absolwenta i nie można przebywać na urlopie Dziekańskim.
• Absolwenci mogą brać udział w programie Erasmus + pod warunkiem udziału w rekrutacji na PP w czasie gdy posiadają jeszcze status studenta (wszelkie dokumenty aplikacyjne muszą zostać przedłożone w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej przed obroną pracy dyplomowej).
• Przed wyjazdem każda osoba zakwalifikowana na praktyki jest zobowiązana do zapoznania się z kwestiami legalizacji pobytu oraz legalnego zatrudnienia, w kraju, do którego udaje się na praktykę. Np. uzyskanie wizy, pozwolenia na pobyt.
• Przed wyjazdem każda osoba zakwalifikowana na praktyki w ramach programu Erasmus + jest zobowiązana także do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej a także uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej przez NFZ.
Kryteria kwalifikacji
1. Zgodność języka potwierdzonego oceną (certyfikatem) z językiem wymaganym przy odbywaniu praktyki
2. średnia ocen
3. ocena z języka obcego

 

W razie pytań, proszę o kontakt z Działem Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP:
e-mail: erasmus[at]put.poznan.pl
te. 61 665 35 44
W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus + Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższych zasadach dotyczących realizacji wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus + ze względu na możliwe nowe ustalenia przekazywane przez Komisję Europejską oraz Narodową Agencję. Z tego względu prosimy śledzić informacje, które będą aktualizowane na stronie programu Erasmus na PP.

 

ZałącznikWielkość
application form- internship 2015_16.doc1.2 MB
formularz zgłoszenia - praktyki 2015_16.doc1.2 MB
Letter of intent.doc34 KB
Learning-agreement_traineeships_form_final_2015.doc160.5 KB
LA - instrukcja wypełniania dokumentu.pdf1.03 MB