Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku 2014/15

WYJAZDY NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU 2014/2015


Wyjazdy na studia w uczelniach partnerskich muszą trwać minimum 3 miesiące, a maksimum 12 miesięcy w ramach jednego cyklu studiów. Okres spędzony w uczelni zagranicznej zostaje, na podstawie podpisanego Porozumienia o Programie Zajęć - Learning Agreement - zaliczony w toku studiów jako równoważny semestrowi (lub 2 semestrom) na Politechnice Poznańskiej.

Każdy student może zrealizować maksymalnie łącznie 12 miesięcy za granicą na studiach i/lub praktykach w ramach jednego cyklu studiów.

Rekrutacja na wyjazdy na studia odbywa się oddzielnie na poziomie każdego wydziału. Studenci zainteresowani wyjazdami powinni śledzić informacje na ten temat w gablotach i na stronach wydziałowych bądź bezpośrednio skontaktować się z właściwym dla swojej jednostki Koordynatorem Wydziałowym/Instytutowym.

Każdy student zainteresowany wyjazdem musi spełniać KRYTERIA FORMALNE dot. wyjazdu stypendialnego za granicę.

Każdy student zdecydowany i zakwalifikowany na wyjazd do danej uczelni zagranicznej, powinien SAMODZIELNIE sprawdzić, jakich dokumentów wymaga wybrana przez niego uczelnia zagraniczna i przygotować te dokumenty. Następnie student powinien uzyskać podpisy koordynatora wydziałowego/instytutowego pod Learning Agreement oraz Transcript of Records (a także każdym innym dokumentem wymaganym przez uczelnię, jeśli jest w ni miejsce na podpis tzw. "departmental coordinator"). Dokumenty z podpisem koordynatora wydziałowego/instytutowego muszą trafić do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej do podpisu koordynatora uczelnianego (institutional coordinator). Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, student składa jeden komplet dokumentów w DEUiM, a następnie samodzielnie przesyła drugi komplet do uczelni zagranicznej.

Aby uniknąć błędów w wypełnianiu standardowych dokumentów, zalecamy zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do wypełniania formularzy.

Przypominamy, że student danego kierunku studiów może wyjechać tylko do tych uczelni, z którymi jego Wydział bądź Instytut podpisał odpowiednią umowę o współpracy w ramach Erasmus+.

Lista umów dla poszczególnych jednostek dostępna jest tutaj (aktualizacja 10.12.2014)

Prezentacja koordynatora uczelnianego dotycząca możliwości wyjazdowych dla studentów PP w ramach programu Erasmus+ dostępna jest TUTAJ


Poniżej można znaleźć nowy wzór Learning Agreement w programie Erasmus +. Zastosowanie poprzednich wersji Learning Agreement nie wymaga ponownego sporządzenia porozumień o programie studiów i zastosowania zaktualizowanego dokumentu. Od dnia 06.05.2014 prosimy jednak stosować nowy wzór LA.

Nowy wzór Learning Agreement.