Erasmus - praktyki zagraniczne w roku 2013/14 (czerwiec 2013 - wrzesień 2014)

Koordynator Uczelniany programu ERASMUS informuje, o:

otwarciu REKRUTACJI NA WYJAZDY NA PRAKTYKI w programie Erasmus  w roku akademickim 2013/2014

Praktyki można realizować od 1 czerwca 2013 do 30 września 2014. Muszą być one bezwzględnie związane z kierunkiem studiów studenta i muszą trwać minimum 3 miesiące kalendarzowe (z dokładnością co do dnia). Standardowo studenci realizują praktyki w trakcie miesięcy wakacyjnych, niemniej jednak Dziekan/Prodziekan Wydziału macierzystego studenta może wyrazić zgodę na wyjazd do przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku akademickiego. W takim przypadku przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedłożenie w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej pisemnej zgody władz Wydziału.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia
2. zaświadczenie z Dziekanatu o statucie studenta
3. potwierdzenie znajomości języka obcego (oficjalny certyfikat językowy/ksero z indeksu jako potwierdzenie oceny z egzaminu/lektoratu z języka obcego na PP)
4. Training Agreement (podpisany przez studenta, Wydział macierzysty i instytucję goszczącą)

Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym, do wyczerpania wolnych miejsc w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, pokój 110 w godz. 7.30 - 14.30. Kwalifikacja na wyjazdy będzie następowała w oparciu o złożone dokumenty, w ciągu 14 dni od momentu złożenia aplikacji.

Jednocześnie przypominamy, iż funkcję przedsiębiorstwa może również odgrywać uczelnia, w której student odbywałby praktyki np. w laboratorium.

Student, który ma już wybrane przedsiębiorstwo przygotowuje Training Agreement - Porozumienie o programie praktyk. Dokument ten, tak jak w przypadku Learning Agreement przy wyjazdach na studia, jest rodzajem umowy trójstronnej, pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i przedsiębiorstwem, które przyjmuje studenta na praktyki. Musi być ustalony szczegółowo z opiekunem praktykanta z przedsiębiorstwa zagranicznego, a następnie zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus bądź inną osobę, wskazaną przez Dziekana (np. Opiekuna Praktyk w przypadku praktyk obowiązkowych).

Przed wyjazdem na praktyki, student podpisuje w DEUiM oświadczenie praktykanta oraz umowę finansową, na podstawie której będzie miał wypłacane stypendium.

W razie pytań, proszę o kontakt z Działem Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP:

e-mail: erasmus[at]put.poznan.pl

ZałącznikWielkość
formularz zgłoszenia - praktyki 2013_14.doc1.2 MB
Training Agreement 2013_14.doc70 KB
Oświadczenie praktykanta.doc35.5 KB