Stawki stypendiów i uczelniane zasady finansowania wyjazdów studenckich w programie Erasmus w roku akademickim 2013/14

STAWKI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
oraz uczelniane zasady finansowania wyjazdów studenckich w programie LLP ERASMUS
W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

GRUPA  KRAJE  KWOTA STYPENDIUM/MIESIĄC
(W EURO) 
WYJAZD NA STUDIA WYJAZD NA PRAKTYKI
 I Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania  400,00  480,00
 II Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja, Włochy  320,00  350,00
 III Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry  250,00  250,00

Stypendium w programie Erasmus jest z założenia przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji partnerskiej i na pewno nie zrekompensuje wszystkich poniesionych wydatków. Ma ono na celu zredukowanie do minimum różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym, a tym, do którego wyjeżdża student.

W związku z ograniczonym budżetem na stypendia dla studentów w programie Erasmus w roku 2013/14, studenci otrzymują dofinansowanie tylko na pierwszych 5 miesięcy pobytu. Jednocześnie Uczelnia deklaruje, że będzie ubiegała się w Narodowej Agencji programu Erasmus o przyznanie dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Przedłużenie pobytu na stypendium o kolejny semestr dopuszczalne jest tylko w przypadku wyjazdów realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Zasady programu Erasmus jasno mówią, iż wyjazd na stypendium musi zostać zakończony w ramach jednego roku akademickiego. Na specjalny wniosek studenta, złożony przed upływem pierwotnie ustalonego terminu pobytu zaznaczonego w umowie finansowej między studentem a PP, możliwe jest przedłużenie pobytu za granicą o kolejny semestr. Stypendium na przedłużony pobyt zostanie jednak przyznane tylko pod warunkiem, że uczelnia będzie dysponowała wolnymi środkami finansowymi.

W przypadku otrzymania dodatkowych pieniędzy na stypendia z Narodowej Agencji lub w przypadku zwalniania środków przez studentów rezygnujących z wyjazdów, w pierwszej kolejności będą dofinansowane wyjazdy trwające dłużej niż 5 miesięcy oraz wyjazdy przedłużone o kolejny semestr. Pozostała kwota zostanie rozdzielona proporcjonalnie pomiędzy wszystkich studentów biorących udział w wymianie.

W związku z tym, że praktyki na Politechnice Poznańskiej z założenia realizowane są w trakcie przerwy wakacyjnej i nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, kwota stypendium na praktyki jest gwarantowana na wyjazd trwający 3 miesiące (lipiec-wrzesień), czyli minimalny okres pobytu w programie Erasmus. Każdy miesiąc pobytu przekraczający 3 miesiące jest finansowany przez samego zainteresowanego studenta.

Każdy pobyt za granicą, krótszy niż 3 miesiące, nie jest uprawniony do sfinansowania z budżetu programu Erasmus i wymaga zwrotu wypłaconego stypendium. Wyjątek stanowią przypadki tzw. siły wyższej. W takiej sytuacji, student zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia i przedłożenia wymaganych dokumentów.

Rozliczenie z wyjazdu stypendialnego pod względem formalnym, a tym samym rozliczenie z kwoty przyznanego stypendium następuje w momencie przedłożenia u Koordynatora wszystkich dokumentów, o których mowa w umowie finansowej zawartej pomiędzy Uczelnią a każdym studentem wyjeżdżającym za granicę w ramach programu LLP Erasmus. Okres pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 0,25 miesiąca, według następującej zasady

od 1 do 3 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0 miesiąca
od 4 do 10 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,25 miesiąca
od 11 do 17 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,5 miesiąca
od 18 do 24 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 0,75 miesiąca
od 25 do 31 dni ponad pełny miesiąc wyliczany jest jako 1 miesiąc

„Jeden miesiąc" to miesiąc kalendarzowy, liczony od danego dnia rozpoczęcia do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu, np. data początkowa to 17 sierpnia, zatem jeden pełny miesiąc kończy się 16 września, pozostałe dni, które nie zaliczają się do pełnego miesiąca zostaną wyliczone z dokładnością do 0,5 lub 0,25 miesiąca zgodnie z powyższym wykazem. Np. data początkowa to 17 sierpnia, data końcowa to 2 grudnia, zatem czas pobytu rozlicza się jako 3 miesiące i 16 dni, co daje „3,5 miesiąca".

 

Zatwierdzono:

PROREKTOR ds. EDUKACJI USTAWICZNEJ
Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

Poznań, dnia 28.06.2013