Zaliczenie okresu praktyk zrealizowanych za granicą

Praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus muszą być ściśle związane z kierunkiem studiów studenta i muszą trwać minimum 3 miesiące kalendarzowe (z dokładnością co do dnia). W pewnych przypadkach praktyka będzie stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych - umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Standardowo studenci realizują praktyki w trakcie miesięcy wakacyjnych, niemniej jednak Dziekan/Prodziekan Wydziału macierzystego studenta może wyrazić zgodę na wyjazd do przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku akademickiego. W takim przypadku przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedłożenie w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej pisemnej zgody władz Wydziału.
Obowiązkowym dokumentem przed wyjazdem za granicę jest Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), podpisane przed wyjazdem przez studenta, instytucję przyjmującą i uczelnię macierzystą. Określa on program i przebieg praktyki. Porozumienie to będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki jest gwarancją jej automatycznego zaliczenie przez Uczelnię. Zaliczenie praktyki zagranicznej oznacza w każdym przypadku zamieszczenie odpowiedniej informacji w suplemencie do dyplomu, a w przypadku realizowania za granicą praktyki obowiązkowej, objętej programem studiów, student dodatkowo otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana praktyce obowiązkowej.

Aby uzyskać zaliczenie praktyki, po powrocie z przedsiębiorstwa zagranicznego student zgłasza się do Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej w celu rozliczenia z wyjazdu pod względem formalnym. A następnie z zaświadczeniem o takowym rozliczeniu, student udaje się do swojego koordynatora wydziałowego/instytutowego lub opiekuna praktyk, w celu uzyskania zaliczenia praktyk zagranicznych. Zaświadczenie o rozliczonej praktyce student zobowiązany jest dostarczyć do Dziekanatu swojego wydziału macierzystego, gdzie informacja o zrealizowanej praktyce umieszczana jest w systemie obsługującym studentów. W ten sposób informacja o praktyce znajdzie się w suplemencie do dyplomu studenta na zakończenie studiów.