Zaliczenie okresu studiów zrealizowanych za granicą

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Poznańskiej w paragrafie 8. pkt. 5 oraz 6. mówi o uwzględnianiu studentowi w procesie kształcenia punktów uzyskanych poza Uczelnią:
"5. Honoruje się programy studiów innych uczelni na warunkach wynikających z wcześniej podpisanych umów między zainteresowanymi, z uwzględnieniem zasad ECTS"
6. Na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie i zaliczanie części przedmiotów na innych wydziałach i w innych uczelniach. "
Przed wyjazdem za granicę student ustala w porozumieniu z uczelnią zagraniczną i koordynatorem wydziałowym/instytutowym zakres Porozumienia o Programie Zajęć (Learning Agreement). Jest to rodzaj umowy trójstronnej, na podstawie której:
a) student deklaruje zrealizowanie wymienionych przedmiotów/modułów w uczelni zagranicznej
b) uczelnia zagraniczna zapewnia gotowość przeprowadzania ww. zajęć dla studenta
c) uczelnia macierzysta zapewnia uznanie zaliczeń uzyskanych za granicą i uznanie ich za równoważne z egzaminami i zaliczeniami objętych programem studiów dla semestru, który student planuje zrealizować za granicą.

Wszystkie przedmioty, które student zaliczył za granicą (zgodne z Learning Agreement i wykazane w Wykazie Zaliczeń - Transcript of Records) oraz punkty ECTS im przypisane, wydział macierzysty uznaje w pełni jako równoważne przedmiotom i punktom objętych w danym semestrze programem studiów. Wszystkie przedmioty zaliczone za granicą zostają studentowi wpisane do suplementu do dyplomu. Ponadto punkty uzyskane przez studenta przekraczające liczbę 30 ECTS/semestr również zostają wykazane w suplemencie, jako przedmioty dodatkowe.
Podpis koordynatora wydziałowego/instytutowego oraz prodziekana danego Wydziału PP na Porozumieniu o Programie Zajęć (Learning Agreement) jest potwierdzeniem, że Wydział wyraża zgodę na wyjazd studenta za granicę z zaproponowanym programem studiów. Podpis na dokumencie opiewającym na 30 punktów ECTS jest zatwierdzeniem programu i gwarancją, że student po powrocie na Uczelnię będzie miał w pełni uznane zaliczenia uzyskane w ośrodku partnerskim i w ten sposób uzyska pełne zaliczenie semestru na Politechnice Poznańskiej bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek dodatkowych zaliczeń w Polsce.
Istnieją trzy wyjątki od powyższej reguły:
1. W sytuacji gdy proponowane Porozumienie o Programie Zajęć w sposób drastyczny odbiega od programu, który student realizowałby w uczelni macierzystej i za granicą student nie jest w stanie uzyskać tych samych efektów kształcenia, wówczas koordynator wydziałowy/instytutowy, w porozumieniu z Prodziekanem Wydziału w momencie przygotowania Learning Agreement jest zobowiązany do przygotowania i podpisania dokumentu dotyczącego różnic programowych, które student będzie zobligowany do zaliczenia w uczelni macierzystej, po powrocie ze stypendium. Wydział nie może wymagać od studenta podchodzenia do jakichkolwiek dodatkowych zaliczeń, jeśli przed wyjazdem studenta za granicę nie powstał dokument, o którym mowa powyżej.

2. W przypadku kiedy student uzyska za granicą mniejszą niż wymagana programem studiów liczbę punktów ECTS za semestr, z powodu niezaliczenia wszystkich przedmiotów wpisanych wcześniej w Learning Agreement. Wówczas po powrocie na Uczelnię, Dziekan lub Prodziekan danego Wydziału ma prawo wyznaczyć studentowi przedmiot/y i tryb ich zaliczenia.

3. Jeśli w semestrze, w którym student wyjeżdża za granicę, program studiów obejmuje praktykę zawodową, wówczas student jest zobowiązany do zaliczenia ww. praktyki w sposób uzgodniony z opiekunem praktyk swojego Wydziału. Dopiero po uzupełnieniu zaliczenia z praktyk i przedłożeniu poświadczenia zaliczeń z uczelni zagranicznej student otrzymuje zaliczenie semestru.

Student po powrocie z uczelni zagranicznej jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów:

- zaświadczenia o długości pobytu w uczelni zagranicznej

- kopii Transcript of Records

- potwierdzenia wypełnienia ankiety on-line

Na ich podstawie Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej wystawia studentowi zaświadczenie o rozliczeniu formalnym z wyjazdu za granicę. Następnie student udaje się do swojego koordynatora wydziałowego i przedkłada mu dokument wystawiony przez DEUiM oraz Wykaz Zaliczeń. Koordynator sprawdza zgodność uzyskanych zaliczeń z Porozumieniem o Programie Zajęć. W przypadku zgodności obu tych dokumentów, student otrzymuje zaliczenie wykazanych przedmiotów wraz z przypisaną im liczbą punktów ECTS.