PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS

praktyki

PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS

Koordynator Uczelniany programu ERASMUS informuje, o otwarciu rekrutacji na wyjazdy na praktyki w programie Erasmus.

Praktyki te muszą trwać minimum 3 miesiące i standardowo powinny być zrealizowane w trakcie miesięcy wakacyjnych. Niemniej jednak Dziekan wydziału macierzystego studenta może wyrazić zgodę na wyjazd studenta do przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku akademickiego. W takim przypadku wraz z kompletem dokumentów należy przedłożyć pisemną zgodę władz wydziału.

Wymagane dokumenty:

1.      Formularz zgłoszenia

2.      Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen

3.      Potwierdzenie znajomości języka obcego

4.      Referencje od nauczyciela akademickiego

5.      List motywacyjny

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 grudnia w Dziale Współpracy z Zagranicą PP, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, pokój 110.

Każdy student składający podanie o wyjazd, otrzyma drogą mailową informację o wynikach kwalifikacji.

 

W momencie składania wniosku o wyjazd student nie musi mieć wybranej firmy, w której chciałby zrealizować praktyki. Jednocześnie przypominamy, iż funkcję przedsiębiorstwa może również odgrywać uczelnia partnerska (po odpowiednich ustaleniach), w której student odbywałby praktyki np. w laboratorium.

Po zakwalifikowaniu na wyjazd, znalezieniu odpowiedniej firmy, student wypełnia dodatkowo:

1.      Training Agreement - Porozumienie o programie praktyk

Dokument ten, tak jak w przypadku Learning Agreement przy wyjazdach na studia, jest rodzajem umowy trójstronnej, pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i przedsiębiorstwem, które przyjmuje studenta na praktyki. Musi być on zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus bądź inną osobę, wskazaną przez Dziekana.