Polityka Politechniki Poznańskiej dotycząca programu ERASMUSPolityka Politechniki Poznańskiej w zakresie Programu ERASMUS

I

W latach 2007-2013 w programie Uczenie Się Przez Całe Życie Politechnika pragnie przede wszystkim w dalszym ciągu kłaść nacisk na mobilność studentów i pracowników w ramach programu Erasmus. Chcemy również rozwijać i rozszerzać naszą dotychczasową współpracę z uczelniami partnerskimi we wszelkiego rodzaju inicjatywach i projektach międzynarodowych. Mamy świadomość, iż współdziałanie w sieciach tematycznych oraz wymiana doświadczeń kadry naukowej, owocuje ciągłym polepszaniem jakości kształcenia w Europie i na świecie, dlatego też wszelkie tego typu działania będą przez nas gorąco promowane i popierane.

Uczelnia nasza na poziomie poszczególnych wydziałów bierze udział w programie Erasmus Mundus oraz Tempus. Chcielibyśmy w najbliższych latach rozszerzać grono objętych tą współpracą.

Jako że żywe wizytówki są najlepszą reklamą uczelni, dlatego też pragniemy wzmocnić wymianę pracowników naukowych i wykorzystywać do promocji mobilności zarówno przyjeżdżających do nas wykładowców z uczelni zagranicznych, jak i naszych, dających wykłady w uczelniach partnerskich.

Politechnika Poznańska z dnia na dzień staje się coraz bardziej otwarta na Europę i cały świat. Tak uczestnicząc w projekcie „Study in Poland", jak również tworząc nowe programy studiów w języku angielskim, pragniemy przyciągnąć zarówno studentów jak i dydaktyków z zagranicy.

Aby jak najlepiej zintegrować studentów zagranicznych z polskimi, staramy się, w miarę możliwości, zakwaterowywać ich w tych samych domach studenckich. Daje to obustronną korzyść: studentom zagranicznym pozwala lepiej poznać naszą mentalność, a polskim pozwala obcować z obcą kulturą bez opuszczania kraju. Pragniemy integrować jednych studentów z drugimi, jednocześnie akcentując korzyści płynące z różnorodności narodowości. Intensywne kursy języka polskiego z elementami kultury i interkulturalności, jakie proponujemy naszym przyjeżdżającym studentom mają na celu zburzenie stereotypów na temat Polski i Polaków.

Wszystkie przedsięwzięcia związane ze studentami przyjeżdżającymi odnoszą sukces także dzięki zaangażowaniu naszych studentów zrzeszonych w organizacji Erasmus Student Network. Ich program pomocy student polski - studentowi zagranicznemu jest co roku bardzo pozytywnie odbierany przez studentów zagranicznych, będących na stypendium na naszej uczelni.

Politechnika Poznańska, zgodnie z postanowieniami Procesu Bolońskiego, wprowadziła 3-stopniowy program studiów na wszystkich kierunkach, a od roku 1999/2000 aktywnie wykorzystuje system ECTS, zarówno w dokumentach wewnętrznych, jak i zewnętrznych Uczelni. Ułatwia to uznawalność okresu studiów zrealizowanych w kraju jak i za granicą.

Dzięki publikacji aktualności związanych z programem Erasmus na stronie serwisu uczelnianego, studenckiego i sieci wewnętrznej, pragniemy dotrzeć z informacjami na temat programu do jak najszerszej rzeszy zainteresowanych zarówno studentów, jak i pracowników. Kryteria kwalifikacji, polityka uczelni względem programu Erasmus (Erasmus Policy Statement) oraz otrzymana Karta Uczelni Erasmusa zostaną opublikowane na stronie WWW naszej uczelni, by jasne i czytelne były dla wszystkich wytyczne, którymi kieruje się uczelnia w realizacji swoich działań w ramach programu Erasmus.
W swojej kilkudziesięcioletniej historii, Uczelnia nasza nigdy nie zetknęła się z problemem dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry, wyznanie religijne czy światopogląd, kierując się zasadą jednorakiego traktowania niezależnie od ww. czynników. Jednocześnie systematycznie pracujemy nad modernizacją istniejących budynków, by przystosować je do użytku przez osoby niepełnosprawne. Ponadto uczelnia nasza oferuje pomoc finansową studentom niepełnosprawnym, niezależnie od stopnia majętności, a także pomoc materialną gorzej sytuowanym.

II

W roku akademickim 1999/2000 Politechnika Poznańska rozpoczęła realizację programu Socrates Erasmus. Wówczas Uczelnia nasza podpisała umowy bilateralne z 21 uczelniami z Unii Europejskiej oraz wysłała około 70 studentów za granicę. Z roku na rok zwiększała się liczba umów dwustronnych, a co za tym idzie - również liczba wysyłanych studentów. Obecnie Politechnika Poznańska posiada 88 umów bilateralnych i wysyła około 200 studentów rocznie do uczelni partnerskich. Podjęliśmy decyzję by kierować na stypendia zagraniczne studentów po trzecim roku studiów, by mogli oni zdobyć podstawową wiedzę ze swojej dziedziny w języku macierzystym.

Wartym odnotowania wydaje się fakt, iż liczba przyjeżdżających studentów (chociaż nadal jeszcze niezadowalająca) powoli zaczęła wzrastać. Po ośmiu latach aktywnego uczestnictwa w programie Erasmus, możemy śmiało stwierdzić, że polityka naszej Uczelni dotycząca zwiększenia ilości partnerów zagranicznych była skuteczna. Uznaliśmy, iż umowa bilateralna między dwiema uczelniami może zostać podpisana tylko po uprzednim nawiązaniu kontaktu przez wykładowców z obu uczelni. To oni, którzy zwykle znają się osobiście od lat, decydują ilu studentów będzie obowiązywała umowa oraz jak długo będzie trwał ich pobyt w uczelni zagranicznej. Do nich również należy decyzja, w jakim języku będzie prowadzony program studiów, a także odpowiadają (jako reprezentanci tej samej dziedziny) za przygotowanie właściwego „Learning Agreement" dla studentów wyjeżdżających z ich uczelni oraz za przeprowadzenie rekrutacji studentów na swoim wydziale/instytucie. Jednocześnie wykładowcy ci stają się opiekunami dla studentów przyjeżdżających. W przypadku gdy wybrany kierunek studiów nie jest dostępny w języku angielskim, istnieje możliwość przyjęcia studentów z uczelni zagranicznej na tzw. indywidualny tok studiów.

Poza udziałem w wymianie studentów w programie Erasmus, Politechnika Poznańska aktywnie uczestniczy w programie Erasmus - Mundus.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom rynku oraz potrzebom studentów, Uczelnia nasza uzgodniła wprowadzenie podwójnych dyplomów z uczelniami partnerskimi w dziedzinie fizyki technicznej, architektury i elektroniki. Taki dokument, potwierdzony przez obie uczelnie europejskie staje się świetnym atutem studentów poszukujących pracy.

III

W trosce o właściwą organizację i realizację praktyk w ramach programu Uczenie Się Przez Całe Życie, Uczelnia nasza zatrudniła dodatkowego pracownika w Dziale Współpracy z Zagranicą. Jednocześnie na każdym wydziale wyznaczony zostanie pełnomocnik dziekana ds. praktyk, którego zadaniem będzie czuwanie nad merytoryczną stroną praktyk. To ci pracownicy, specjaliści w swoich dziedzinach, będą, we współpracy ze studentem oraz przedstawicielem przedsiębiorstwa przygotowywali formularze Training Agreement. Dokument ten będzie elementem umowy trójstronnej: Przedsiębiorstwo - Student - Uczelnia.
By planowany program praktyk odpowiadał profilowi studiów studenta, będziemy kłaść nacisk na dobór przedsiębiorstwa, zgodny ze ścieżką kształcenia. Pragniemy przy tym skorzystać z uczelnianego Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów, jako źródła sprawdzonych przedsiębiorstw, do których możemy bez obaw wysłać naszych studentów na praktyki.

Studenci Politechniki Poznańskiej będą realizowali praktyki poza okresem zajęć dydaktycznych przewidywanych w programie roku akademickiego, bądź - za specjalną zgodą dziekana - w trakcie trwania semestru.

By uznanie praktyk nie budziło wątpliwości, opiekunowie praktyk - dydaktyk ze strony uczelni oraz wyznaczony opiekun z ramienia przedsiębiorstwa - będą ze sobą w stałym kontakcie. Planujemy również realizację wizyt monitorujących w przedsiębiorstwach, wypełnianie przez firmę formularzy ewaluacyjnych po zakończonej praktyce oraz składanie przez studenta raportu po powrocie z zagranicy.

Po zakończeniu praktyk, student otrzyma zaświadczenie Europass - Mobilność w celu udokumentowania europejskiej mobilności w celach edukacyjnych. Ponadto informacja o zrealizowanej praktyce będzie za każdym razem zamieszczona w suplemencie do dyplomu. Student może również otrzymać za nią odpowiednią ilość punktów ECTS. Decyzję taką będzie podejmował dziekan wydziału bądź jego pełnomocnik ds. praktyk.