PRAKTYKI ZAGRANICZNE w ramach programu Erasmus - Konsorcjum PP i Fundacji na rzecz rozwoju PP (czerwiec 2012 - wrzesień 2013)

Koordynator Uczelniany programu ERASMUS informuje, o:

otwarciu II REKRUTACJI NA WYJAZDY NA PRAKTYKI w programie Erasmus w ramach KONSORCJUM PP i Fundacji na rzecz rozwoju PP w roku akademickim 2012/2013 

Praktyki można realizować od 1 czerwca 2012 do 30 września 2013. Muszą być one bezwzględnie związane z kierunkiem studiów studenta i muszą trwać minimum 3 miesiące kalendarzowe (z dokładnością co do dnia). Standardowo studenci realizują praktyki w trakcie miesięcy wakacyjnych, niemniej jednak Dziekan/Prodziekan Wydziału macierzystego studenta może wyrazić zgodę na wyjazd do przedsiębiorstwa w trakcie trwania roku akademickiego. W takim przypadku przed podpisaniem umowy będzie konieczne przedłożenie w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej pisemnej zgody władz Wydziału.

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia

2. Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen za cały okres dotychczasowych studiów

3. Potwierdzenie znajomości języka obcego (kopia certyfikatu językowego lub kopia z indeksu w miejscu oceny z egzaminu z j. obcego)

4. Referencje od nauczyciela akademickiego z Wydziału macierzystego na PP

5. List motywacyjny

(6.) opcjonalnie - potwierdzenie z przedsiębiorstwa, że jest ono gotowe przyjąć studenta na praktyki

Wszystkie powyższe dokumenty są na nasz wewnętrzny użytek, dlatego prosimy o wypełnienie ich w j. polskim.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 5 czerwca 2013r.  w Dziale Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, Pl. Marii Skłodowskiej - Curie 5, pokój 110 w godz. 7.30 - 14.30. Po terminie skłądania aplikacji nastąpi kwalifikacja na wyjazdy na podstawie przedłożonych dokumentów.

Jednocześnie przypominamy, iż funkcję przedsiębiorstwa może również odgrywać uczelnia zagraniczna, w której student odbywałby praktyki np. w laboratorium.

Student, który ma już wybrane przesiębiorstwo przygotowuje Training Agreement - Porozumienie o programie praktyk. Dokument ten, tak jak w przypadku Learning Agreement przy wyjazdach na studia, jest rodzajem umowy trójstronnej, pomiędzy studentem, uczelnią macierzystą i przedsiębiorstwem, które przyjmuje studenta na praktyki. Musi być ustalony szczegółowo z opiekunem praktykanta z przedsiębiorstwa zagranicznego, a następnie zatwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego programu Erasmus bądź inną osobę, wskazaną przez Dziekana (np. Opiekuna Praktyk w przypadku praktyk obowiązkowych).

W razie pytań, proszę o kontakt z p. Agnieszką Sutherland z Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej PP:

e-mail: agnieszka.sutherland[at]put.poznan.pl

ZałącznikWielkość
formularz zgłoszenia - praktyki (konsorcjum).doc1.22 MB
Training Agreement 2012_13.doc92 KB