Doktorat Honoris Causa dla Prof. W. Kacalaka

Galeria:

Rektor i Senat Politechniki Poznańskiej dziękują wszystkim gościom za udział w uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Wojciechowi Kacalakowi wybitnemu specjaliście dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn. Uroczystość odbyła się w dniu 21 października 2015 r. (środa) o godz. 11.00 w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.

 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak jest profesorem zwyczajnym na Politechnice Koszalińskiej. Studia na Politechnice Łódzkiej ukończył w 1970 roku z wyróżnieniem i nagrodą w konkursie na najlepszego studenta łódzkiego środowiska akademickiego.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Budowy Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej w 1974 roku. Praca doktorska została wyróżniona. Habilitował się w 1978 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Osiągnięcia naukowe zawarte w rozprawie habilitacyjnej zostały wyróżnione indywidualną nagrodą Ministra. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1989 roku. W 1991 roku został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. W Politechnice Koszalińskiej pełnił funkcję dziekana, prorektora i rektora, przyczyniając się do rozwoju uczelni.

Prof. W. Kacalak jest członkiem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członkiem Oddziału KBM PAN w Poznaniu, członkiem Sekcji Technologii Maszyn i Sekcji Mechatroniki KBM PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz uczestnikiem komitetów kilku innych stowarzyszeń naukowych. Przez wiele lat był przewodniczącym rady naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu.

Od 2007 roku jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN, a od 2012 roku członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Od 1999 był członkiem sekcji w Komitecie Badań Naukowych, a w okresie 2000-2002 jej przewodniczącym. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, ekspertem Narodowego Centrum Nauki w Krakowie oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Pracował w zespołach programowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Komisji ds. Standardów Kształcenia w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych, był przewodniczącym i członkiem rad programowych wielu prestiżowych konferencji. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Mechanik" oraz czasopisma „Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji". Od 2003 roku jest prezesem Koszalińskiego Towarzystwa Naukowego.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Francji i na Węgrzech, a wraz ze swoimi współpracownikami z ośrodkami akademickimi w Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Rosji. Wiele efektów naukowych oraz wdrożeniowych jest wynikiem współpracy z zagranicznymi organizacjami przemysłowymi oraz licznymi zakładami i centrami badawczymi krajowego przemysłu narzędziowego, produkcji obrabiarek i urządzeń technologicznych, przemysłu obronnego, samochodowego i maszyn roboczych.  

Dziedziną prac naukowych prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka jest budowa i eksploatacja maszyn. Specjalnością naukową jest mechatronika, technologia maszyn, a zwłaszcza optymalizacja i automatyzacja procesów bardzo dokładnej obróbki ściernej oraz budowa i eksploatacja precyzyjnych urządzeń technologicznych.

Znane są osiągnięcia szkoły naukowej Laureata w zakresie teoretycznych i doświadczalnych podstaw modelowania procesów obróbki, komunikacji operatora i urządzeń technologicznych, kształtowania topografii powierzchni i właściwości warstwy wierzchniej, a także zastosowań sztucznej inteligencji w budowie i eksploatacji maszyn, w tym inteligentnych systemów diagnostyki, kompensacji zakłóceń oraz optymalizacji procesów i systemów technicznych.

W trzech zespołach, które zostały stworzone i ukształtowane przez prof. Wojciecha Kacalaka, pracuje ponad 30 pracowników naukowych i doktorantów, w tym 3 profesorów, 6 doktorów habilitowanych, 12 doktorów i kilkunastu doktorantów.

Jest promotorem 17 doktorów (w tym14 prac doktorskich zostało wyróżnionych). Siedmiu pracowników zespołów kierowanych przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Kacalaka uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego.

Prof. W. Kacalak jest autorem i współautorem ponad 350 publikacji naukowych, w tym ponad 90 publikacji zagranicznych w czasopismach i wydawnictwach o światowym zasięgu. Był opiniodawcą lub autorem uzasadnienia wniosku w postępowaniu o nadanie tytułów i godności doktora honoris causa wielu wybitnym uczonym polskim i zagranicznym - profesorom: Jerzemu Wojciechowi Doerfferowi z Politechniki Gdańskiej, Henrykowi Hawrylakowi z Politechniki Wrocławskiej, Janowi Kaczmarkowi z PAN, Janowi Kochowi z Politechniki Wrocławskiej, Krzysztofowi Marchelkowi z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz profesorowi Pierre Joseph Marché z Instytutu Technologicznego w Bourges we Francji.

Jest autorem ponad 80 recenzji wniosków o nadanie tytułu naukowego, stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora, w tym autorem recenzji w przewodach zagranicznych. Opracował ponad 140 recenzji projektów badawczych.

W poszukiwaniu harmonii teorii i jej zastosowań prof. W. Kacalak dąży do tego, by opracowane podstawy naukowe unikatowych rozwiązań i wynikające z nich innowacje, tworzyły nowe kierunki rozwoju nauki. Jest autorem i współautorem 81 patentów i kilkunastu kolejnych zgłoszeń patentowych. Większość opatentowanych rozwiązań zostało wykorzystanych w budowie narzędzi, napędów i przekładni oraz zautomatyzowanych urządzeń technologicznych w licznych wdrożeniach przemysłowych. Jest laureatem wyróżnionym Złotym Medalem Targów w Lipsku w dziedzinie zautomatyzowanych urządzeń technologicznych.

Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych można wymienić: opracowanie nowych metod zautomatyzowanego, precyzyjnego szlifowania elementów z materiałów trudno obrabialnych, stosowanych w przemyśle elektronicznym i obronnym, opracowanie podstaw budowy urządzeń do szlifowania elementów ceramicznych w warunkach produkcji masowej, między innymi ceramicznych kondensatorów odpornych na zakłócenia oraz piezoceramicznych zapłonników do zastosowań specjalnych, opracowanie teoretycznych i doświadczalnych podstaw konstrukcji i technologii precyzyjnych, bezluzowych przekładni ślimakowych do zastosowań w precyzyjnych napędach i mikroinżynierii.

Do kolejnych osiągnięć należą: opracowanie podstaw optymalizacji procesów szlifowania i wygładzania z uwzględnieniem probabilistycznego charakteru procesów i stochastycznie zmiennych warunków realizacji, opracowanie nowych narzędzi ściernych o budowie warstwowej z agregatami ściernymi i strefowo zróżnicowanymi właściwościami oraz opracowanie nowych narzędzi do mikrowygładzania ściernego.

Duże znaczenie poznawcze można przypisać opracowanej kompleksowej charakterystyce procesu mikroskrawania, z określeniem wpływu ekstremalnych warunków, a zwłaszcza badania tych procesów w niskich temperaturach (do 78 K) oraz w próżni.

Ważnym znaczeniem aplikacyjnym charakteryzują się autorskie inteligentne systemy minimalizacji niedokładności i kompensacji zakłóceń w procesach precyzyjnego szlifowania, a w tym minimalizacji odkształceń cieplnych i kompensacji odchyłek położenia ściernicy i przedmiotu w procesie precyzyjnego szlifowania długich powierzchni śrubowych.

Opracowanie podstaw oceny cech stereometrycznych powierzchni technicznych, z wykorzystaniem zbiorów parametrów, spełniających wymóg komplementarności, posiadających wysoką zdolność klasyfikacyjną i dużą przydatność technologiczną, jest kolejnym ważnym osiągnięciem w zakresie metrologii powierzchni.

Ważnym zastosowaniem wiedzy Laureata jest stworzenie, unikatowego w skali międzynarodowej, pakietu do modelowania i symulacji procesów obróbki ściernej, z uwzględnieniem zaawansowanych metod modelowania kształtu i położenia ziaren ściernych, probabilistycznych cech ich zużycia i wykruszeń oraz skutków złożonych mechanizmów kumulacji wielkich zbiorów zdarzeń losowych w postaci oddziaływań ziaren ściernych na warstwę wierzchnią obrabianego przedmiotu.

Najnowsze prace prof. W.  Kacalaka obejmują tworzenie podstaw budowy interaktywnych systemów wspomagania projektowania, z zastosowaniem symbolicznego zapisu cech projektowanych elementów oraz zautomatyzowanego tworzenia graficznej reprezentacji projektu, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i metod twórczego rozwiązywania problemów. Do innych ważnych prac zaliczyć należy również badania nad nowymi generacjami narzędzi ściernych o innowacyjnych strukturach i wbudowanych komponentach diagnostycznych.

Laureat jest prekursorem wzbogacenia procesu kształcenia studentów i inżynierów o podstawy kreatywności oraz metody innowacyjnego rozwiązywania różnorodnych problemów, jako coraz ważniejszej umiejętności, niezbędnej dla osiągania sukcesów zawodowych i uwalniania potencjału twórczego współpracowników.

Długa jest lista wdrożeń, zrealizowanych przez zespoły pracowników pod kierunkiem prof. W. Kacalaka. Najważniejsze z nich dotyczą innowacyjnych urządzeń technologicznych, wśród których można wymienić wiele generacji automatycznych linii do precyzyjnej obróbki ceramiki i piezoceramiki, gładzarki, szlifierki do głowic i zaworów silników spalinowych oraz sprężarki z wirującym tłokiem.

Do ważniejszych wyróżnień należą: Złoty Medal Targów w Lipsku w dziedzinie zautomatyzowanych urządzeń technologicznych, pięć nagród Ministra za osiągnięcia w działalności naukowej, dwie nagrody Ministra za osiągnięcia w działalności dydaktycznej oraz pięć nagród Ministra za osiągnięcia organizacyjne.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak jest aktywnym współpracownikiem wielu zespołów naukowych w Politechnice Poznańskiej. Był recenzentem wniosku o nadanie godności doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Marchelkowi, recenzentem wniosków o nadanie wybitnym naukowcom Politechniki Poznańskiej tytułu naukowego profesora, brał udział w przewodach habilitacyjnych i doktorskich prowadzonych w Politechnice Poznańskiej oraz recenzował wiele projektów badawczych jej pracowników.  

http://www.tu.koszalin.pl/

Uroczystośc była transmitowana "na żywo" przez Platon TV pod adresem: http://tv.pionier.net.pl/_player?evnt=226-62-63

ZałącznikWielkość
Wojciech Kacalak.png3.81 MB