VII Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy - 4-8 sierpna 2014

VII  OGÓLNOPOLSKIE FORUM  INSTYTUCJI  RYNKU PRACY

„Efektywność działań IRP a nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowy model organizacyjny i zmiany w funkcjonowaniu UP. Modele współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych"

Termin:  04. - 08.08.2014r.  

Miejsce: Hotel „Ikar Plaza",  ul. Wschodnia 35,  78 - 100 Kołobrzeg

FORUM  ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką  efektywności działań IRP  oraz nowym modelem organizacyjnym i zmianami w funkcjonowaniu UP w związku z  nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Na Forum będą omówione modele  współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych, a także zmiany w systemie kształcenia i systemie potwierdzania kwalifikacji  oraz umiejętności.  Przekazanie zostaną również obszerne informacje nt. Funduszy Unijnych na lata 2014 - 2020.

Okazuje się, że warunki, w których urzędu pracy oraz inne instytucje rynku pracy muszą się odnaleźć zmieniają się bardzo szybko. Dzięki udziałowi w FORUM uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętność dostosowania się do zachodzących przemian.

Program VI Forum obejmuje dzień pierwszy, w którym wystąpią  m.in. Nasi Goście, a szczegółowy harmonogram,
w pozostałe dni obejmuje następujące bloki merytoryczne:

TEMATYKA FORUM

 

MODUŁ I: Efektywność działań a nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowy model organizacyjny i zmiany w funkcjonowaniu UP - wskaźniki i RANKING UP:

1.  Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia (...) - jak wygląda zreformowany UP.

2.  Efektywność świadczonych usług UP  wg zaleceń ministerialnych.

3.  Efektywność aktywnych polityk rynku pracy i efektywność w usługach - ustalenie norm dla zespołu pracowniczego w aspekcie dobrej oceny efektywności UP  na poziomie krajowym.

4.  Organizacja pracy doradców klienta w UP - organizacyjne zmiany funkcjonowania p.s.z.

5.  Profilowanie pomocy dla klienta - dobór form pomocy w ramach profilu, instytucje realizujące odpowiednie działania.

 

MODUŁ II: Modele współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych:

1.  Formalne i merytoryczne warunki współpracy IRP na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

2.  Narzędzia nawiązywania współpracy i budowania efektywnych relacji  - warunki współpracy między niekomercyjnymi i komercyjnymi IRP.

3.  Zlecanie usług, program PAI, integracja działań i dialog społeczny - analiza pojęć.

4.  Dyskusja przedstawicieli: publicznych służb zatrudnienia, innych instytucji rynku pracy i organizacji pracodawców.

5.  Założenia do zmian w systemie - podział zadań w ramach samorządu województwa, powiatu i dostawców usług.

6.   Dobre praktyki współpracy IRP - dyskusja i prezentacje liderów efektywności.

 

MODUŁ III: Współczesne wyzwania dla systemu edukacji i rynku pracy - zmiany w systemie kształcenia i systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zgodnie z ERK i KRK:  

1.    Wyzwania systemu edukacji - współpraca instytucji edukacyjnych, rynku pracy i przedsiębiorstw na przykładach:

A)  Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych jako innowacyjne narzędzie, służące do oceny instytucji szkoleniowych.

B)  Czas zawodowców - podniesieniu atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce.

C) System zapewniania jakości usług rozwojowych w perspektywie 2014-2020, kryteria wpisu podmiotów do Rejestru Usług Rozwojowych prowadzonych przez PARP.

2. Certyfikacja zawodów, jako wytyczna MEN, w tym pracowników urzędów pracy, jako element systemu zapewniania jakości świadczonych usług.

3. Certyfikacja zawodów jako zalecenie systemu kształcenia pozaformalnego w ramach nowej perspektywy 2014 - 2020.

 

MODUŁ IV: Fundusze Unijne na lata 2014 - 2020:

1.    Program Wiedza Edukacja Rozwój PO WER - 2014 - 2020.

2.    Innowacje społeczne i ekonomia społeczna w nowej perspektywie EFS.

3.    Wsparcie przedsiębiorstw a „nowy EFS".

4.    Partnerstwa - liderzy innowacji i współpracy - w tym na płaszczyźnie ponadnarodowej.

5.    Wsparcie bezrobotnej młodzieży - szanse dla rynku pracy i edukacji.

 

Szczegółowe informacje:

www.css-tarnow.pl

E-mail: tarnow@css-tarnow.pl

Tel: 14 620 10 24, 507 084 849