Konferencja podsumowująca projekt „Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej”

W dniu 13 grudnia 2013 roku w sali 53 Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 4 odbyła się na konferencja podsumowująca przebieg projektu POKL-04.01.02-00-162/10 „Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej" realizowanego wspólnie przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydział Fizyki Technicznej.

Konferencja została przygotowana przez zespół zarządzający projektu, a przewodniczył jej kierownik projektu prof. dr hab. Ryszard Czajka. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, w tym 87 studentów kierunków objętych projektem, tj. „fizyki technicznej" i „inżynierii materiałowej". Wśród szacownych gości znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Joanna Józefowska - prorektor Politechniki Poznańskiej ds. naukowych, dr hab. Roman Staniek, prof. nadzw. - dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, prof. dr hab. Mirosław Drozdowski - były dziekan Wydziału Fizyki Technicznej, prof. dr hab. Roman Świetlik - dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, p. Beata Hawrylik - kierownik Sekcji Wdrażania i Obsługi Finansowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, mgr inż. Paulina Szewczyk - dyrektor Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii, dr hab. inż. Jarosław Jakubowicz, prof. nadzw. PP - były prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, współautor wniosku projektowego, a także kierownicy bliźniaczych projektów realizowanych na Politechnice Poznańskiej w ramach programu „Kierunki zamawiane" oraz przedstawiciele działów administracji centralnej uczelni.

Na otwarciu konferencji głos zabrała Pani Rektor Józefowska, która mówiła m.in. o projektach realizowanych na Politechnice Poznańskiej. Członkowie zespołu zarządzającego projektem „Kadra dla potrzeb nanoinżynierii materiałowej" przedstawili łącznie 5 prezentacji. Kierownik projektu, prof. R. Czajka omówił krótko historię tworzenia projektu, jego cele, zadania, a także rezultaty. Zwrócił uwagę, że oprócz wyraźnego zwiększenia zainteresowaniem studiami na kierunku „fizyka techniczna" oraz „inżynieria materiałowa" najważniejszym efektem jest znacząca poprawa jakości kandydatów; np. aż 40% przyjętych na kierunek „fizyka techniczna" uzyskało co najmniej 850 punktów rekrutacyjnych na 1000 możliwych, a dotąd było to o ponad połowę mniej. Ponadto wyraźnie zmalał odsetek studentów niezaliczających pierwszego roku; np. na kierunku „inżynieria materiałowa" jest to spadek z ok. 50% w poprzednich latach do 17% dla rocznika objętego projektem. Koordynatorzy wydziałowi - mgr inż. Andrzej Miklaszewski oraz dr inż. Marek Nowicki - omówili zrealizowane zajęcia dodatkowe, wizyty w przedsiębiorstwach i na targach branżowych oraz staże. Dr hab. Arkadiusz Ptak przedstawił działania promocyjne realizowane w ramach projektu, a dr hab. Tomasz Hoffmann wyniki badań ewaluacyjnych, w tym stopień realizacji wskaźników założonych w projekcie (dla wszystkich z wyjątkiem liczby studentów uczestniczących w wykładach prowadzonych przez specjalistę zewnętrznego - stopień realizacji wyniósł ok. lub ponad 100%).

W ostatniej części konferencji swoimi wrażeniami z odbytych zajęć, wyjazdów i staży podzielili się studenci. Pięcioro studentów „fizyki technicznej" - Aleksandra Grzegorek, Anna Kopka, Przemysław Poszwa, Emil Sierda i Michał Waszak - przedstawiło prezentacje dotyczące odbytych przez nich staży, natomiast troje studentów „inżynierii materiałowej" - Aleksandra Koza, Dominika Nowak i Adam Patalas - podsumowało, często w dowcipny sposób, swoje dotychczasowe uczestnictwo w projekcie. Konferencja zakończyła się wspólnym obiadem.

Prof. Ryszard Czajka otwiera konferencję.Prof. Ryszard Czajka otwiera konferencję.

Studenci „fizyki technicznej” oraz „inżynierii materiałowej”.Studenci „fizyki technicznej” oraz „inżynierii materiałowej”.

Zaproszeni goście.Zaproszeni goście.

Wystąpienie studentów „inżynierii materiałowej”.Wystąpienie studentów „inżynierii materiałowej”.