Zmarł dr inż. Grzegorz Słowek

Śp. Dr inż. Grzegorz Słowek

Dr inż. Grzegorz Słowek urodził się w dniu 3.03.1946 r. W 1964 r. podjął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, które ukończył w 1969r. Dnia 1.12.1969 r. rozpoczął pracę na Naszej Uczelni w Zakładzie Konstrukcji Betonowych i Prefabrykacji Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych początkowo jako stażysta, później asystent a po obronie pracy doktorskiej w 1978 r. jako adiunkt.

Odbył także staż przemysłowy w Poznańskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego nr 1. W okresie tym bierze czynny udział w pracach badawczych Zakładu nad zastosowaniem lekkich kruszyw do betonów konstrukcyjnych, do betonów narażonych na działanie podwyższonych temperatur a także nad przydatnością betonu drobnoziarnistego do konstrukcji żelbetowych. Te zainteresowania znalazły odbicie w pracy doktorskiej pt. „Parametry technologiczne i wytrzymałościowe autoklawizowanych betonów drobnoziarnistych".

Był członkiem zespołu Profesora Kaliksta Grabca pracującego nad usuwaniem skutków pożarów i oceną stanu technicznego elementów konstrukcji ocalałych po pożarach w Zakładach Stomil w Poznaniu i Elana w Toruniu.

Realizował się zarówno w pracach naukowych jak i naukowo-badawczych na rzecz przemysłu.

Był Autorem 169 publikacji, artykułów i referatów zamieszczanych w krajowych i zagranicznych czasopismach i konferencjach.

Tematyka prac dotyczyła głównie: projektowania i realizacji konstrukcji żelbetowych: płyt, konstrukcji szkieletowych, zbiorników na ciecze i materiały sypkie; zagadnień materiałowych z zakresu autoklawizowanego betonu drobnoziarnistego, trwałości konstrukcji pracujących w warunkach agresywnych, napraw konstrukcji żelbetowych, w tym z zastosowaniem betonów natryskowych. Realizował się także zawodowo wykonując liczne ekspertyzy i opracowania naukowo-techniczne dot. problematyki trwałościowej obiektów budowlanych.

Zdobyte doświadczenia zawodowe umożliwiły Mu uzyskanie w 1990 roku uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W roku 1998 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego mianował Go Rzeczoznawcą Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Pełnił także szereg odpowiedzialnych funkcji w organizacjach inżynierskich PZITB (m.in. wieloletni Przewodniczący Koła Nr 4, Członek Zarządu Oddz. Poznańskiego) i WOIIB (Członek Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Sekretarz Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń WOIIB). Wieloletni działacz NSZZ „Solidarność", m.in. Przewodniczący Koła przy Instytucie Konstrukcji Budowlanych.

Odszedł nasz Kolega, ceniony naukowiec i ekspert budowlany, wieloletni nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń inżynierów. Całe życie zawodowe związany z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Pożegnanie odbędzie się dnia 14.12.2013 r. o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym Św. Barbary w Luboniu.