Wiedza dla Gospodarki - zakończenie realizacji projektu

Po czterech latach realizacji nadszedł czas na podsumowanie projektu Wiedza dla gospodarki. Oficjalne spotkanie prezentujące efekty realizacji projektu odbyło się 26 listopada 2013 r. w budynku Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Spotkanie miało charakter panelu dyskusyjnego przedstawicieli przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie i kadry dydaktycznej Politechniki Poznańskiej. Było to ostatnie z cyklu 13 spotkań panelowych, realizowanych jako jedno z zadań projektu. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej; prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński - Prorektor ds. edukacji ustawicznej; prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania; prof. dr hab. inż. Krzysztof Alejski -  Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej; przedstawiciele 32 przedsiębiorstw aktywnie uczestniczących w projekcie, pracownicy Wydziału Inżynierii Zarządzania oraz Wydziału Technologii Chemicznej; zespół projektu z kierownikiem mgr Pawłem Stajkowskim, przedstawiciele Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej oraz studenci uczestniczący w projekcie. W programie spotkania panelowego przewidziano podsumowanie realizacji projektu Wiedza dla gospodarki łączące doświadczenia trzech stron uczestniczących w projekcie - uczelni, studentów i pracodawców. Wypracowane rezultaty projektu oraz perspektywy dalszej współpracy zaprezentował prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, sprawujący nadzór merytoryczny nad realizacją projektu. W swoim wystąpieniu prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński podkreślił wkład projektu w rozbudowę potencjału dydaktycznego uczelni poprzez przygotowanie nowych programów studiów oraz opracowanie materiałów dydaktycznych dla studentów. Oceniając projekt zwrócił on również uwagę na udział pracodawców w realizacji poszczególnych zadań. Rozwój współpracy z przedsiębiorstwami w ramach projektu Wiedza dla gospodarki poprzez realizację staży, spotkań panelowych, wykładów pracodawców, targów pracy włączył się w misję i działania uczelni ukierunkowane na dostosowanie kwalifikacji i kompetencji studentów do potrzeb rynku pracy. W podsumowaniu swej wypowiedzi prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński wyraził nadzieję na kontynuację rozpoczętych w ramach projektu zadań oraz zaangażowanie przedsiębiorstw w nowe formy współpracy, takie jak monitorowanie losów absolwentów, studia dualne, udział w realizacji wspólnych  projektów. Kontynuację podsumowania projektu stanowiła wypowiedź prof. dr hab. inż. Krzysztofa Alejskiego, który zaprezentował efekty realizacji zadań na Wydziale Technologii Chemicznej.

Podczas ostatniego spotkania panelowego swoje doświadczenia związane z realizacją projektu prezentowali studenci uczestniczący w stażach. W ich opinii projekt spełnił swoje podstawowe cele i założenia. Studenci prezentowali efekty realizacji staży w Hilding Anders Polska Sp. z o. o., Celiko Sp. z o. o., Open Nexus Sp. z o. o., oraz w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. We wszystkich wypowiedziach podkreślano znaczenie wiedzy, umiejętności oraz  doświadczenia, które ukierunkowało plany zawodowe studentów oraz zwiększyło ich  konkurencyjność na rynku pracy.

Dopełnieniem wcześniejszych wypowiedzi były prezentacje przedstawicieli firm uczestniczących w przedsięwzięciach projektu. Dla pracodawców realizacja projektu oznaczała przede wszystkim możliwość poznania i kształtowania wiedzy oraz kwalifikacji przyszłych pracowników. Mówiąc o efektach projektu podkreślano potencjał studentów Politechniki Poznańskiej, który w wielu przypadkach przekładał się na kontynuację współpracy (poprzez różne formy zatrudnienia). Dostrzegane luki kompetencyjne, szczególnie w zakresie kompetencji miękkich, wymagają według pracodawców doskonalenia procesu kształcenia, również przy współpracy z przedsiębiorstwami.

Pozytywne efekty realizacji projektu to jedna z wielu przesłanek wskazujących na potrzebę rozwijania i kontynuacji, wypracowanych w projekcie i poza nim, elementów współpracy z przedsiębiorstwami. Ilustracją starań Politechniki Poznańskiej w zakresie rozwijania współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym, są kolejne projekty wdrażane na uczelni, w tym „Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe", który został zaprezentowany podczas spotkania panelowego przez dr. inż. Macieja Szafrańskiego.

Realizacja projektu Wiedza dla gospodarki wymagała dużego zaangażowania wielu jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej. Przy tak dużych przedsięwzięciach, jak przyznał Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński, istniało zagrożenie wystąpienia zakłóceń, które jak się okazało w przypadku projektu nie spowodowały znaczących utrudnień w osiągnięciu zamierzonych celów. W trakcie spotkania panelowego padło wiele przychylnych słów zarówno na temat idei, jak i realizacji projektu. Przedsiębiorcy deklarowali chęć kontynuacji wspólnych działań, podkreślając potrzebę wypracowania stałych mechanizmów współpracy, niezależnie od możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Relacje uczestników projektu, zarówno ze strony jego beneficjentów, pracodawców jak i osób zaangażowanych w jego realizację miały pozytywny wydźwięk. Niemniej jednak w dyskusji kończącej spotkanie pojawiło się kilka uwag związanych z potrzebą rozszerzenia dostępności bazy literaturowej opracowanej w ramach projektu Wiedza dla gospodarki oraz wprowadzenia zmian w systemie kształcenia na poziomie wyższym, który umożliwiłby regularną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk teoretyków i praktyków, a przy tym stałą obecność przedsiębiorców na uczelni i pracowników dydaktycznych w przedsiębiorstwach.

PROJEKT WIEDZA DLA GOSPODARKI W LICZBACH

 • projekt realizowany był głównie w 2 jednostkach Politechniki Poznańskiej:

§  Wydział Inżynierii Zarządzania,

§  Wydział Technologii Chemicznej,

 • opracowano 4 programy studiów dla nowo otwartych kierunków studiów stacjonarnych II stopnia przy udziale przedstawicieli przemysłu,
 • uruchomiono 4 nowe kierunki studiów stacjonarnych II stopnia,
 • opracowano materiały dydaktyczne dla 131 przedmiotów, w ramach nowo otwieranych kierunków studiów,
 • zwiększono liczbę absolwentów kierunków otwartych w ramach projektu. Studia te ukończyło 487 absolwentów, w tym na kierunku:

§  Inżynieria Chemiczna i Procesowa - 91 absolwentów

§  Zarządzanie  - 184 absolwentów,

§  Logistyka  - 125 absolwentów,

§  Inżynieria Bezpieczeństwa  - 87 absolwentów,

 • w projekcie uczestniczyło 211 firm,
 • staże przemysłowe ukończyło 328 studentów,
 • zorganizowano 13 spotkań panelowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw i kadry akademickiej,
 • przeprowadzono 97 zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów z przemysłu,
 • zorganizowano 4 edycje Targów Pracy,
 • wyposażono  3 laboratoria komputerowe w nowy sprzęt i oprogramowanie.

Dr inż. Magdalena Emmons - Burzyńska, mgr Weronika Migas-Malinowska