Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji - IFIP, 13-14 września 2013

Politechnika Poznańska gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji.

W dniach 13-14 września 2013 r. odbędzie się na Politechnice Poznańskiej Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji - IFIP (www.ifip.org). Historia federacji IFIP sięga roku 1959 (czyli czasów zimnej wojny), kiedy to w Paryżu, pod auspicjami UNESCO odbyła się międzynarodowa konferencja nt. przetwarzania informacji. Konsekwencją tej konferencji było powołanie w 1960 roku, również pod auspicjami UNESCO, federacji IFIP (International Federation for Information Processing). Początkowo federacja skupiała 14 towarzystw informatycznych. Obecnie jest ich ponad 40. Każdy kraj jest reprezentowany tylko przez jedną organizację. Polskę reprezentuje Polska Akademia Nauk, a za bezpośrednie kontakty i współpracę odpowiada Komitet Informatyki PAN kierowany przez Profesora Jana Węglarza, członka rzeczywistego PAN i Dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Zgromadzenie Ogólne federacji IFIP jest najwyższą władzą federacji, decydującą m.in. o zasadach działania organizacji, jej strategii, wyborze prezydenta federacji itp. Polska Akademia Nauk (tak jak inne organizacje członkowskie) ma jednego przedstawiciela  w Zgromadzeniu Ogólnym IFIP (od grudnia 2011 roku funkcję tę pełni Jerzy Nawrocki - członek Komitetu Informatyki PAN i dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej). Za działania merytoryczne odpowiadają komitety techniczne (jest ich 13), w ramach których działają grupy robocze (jest ponad 100 grup roboczych skupiających specjalistów o międzynarodowej renomie). Najstarszym komitetem technicznym jest komitet TC2 (Software), w ramach którego opracowano m.in. język Algol 60 (na bazie doświadczeń z tym językiem wyrósł m.in. język Pascal). Najmłodszym komitetem, powstałym w 2002 roku, jest TC14 (Entertainment Computing) zajmujący się różnymi aspektami gier komputerowych i zastosowań informatyki w rozrywce.

Federacja IFIP koncentruje się na organizacji międzynarodowych konferencji naukowych. Są to zarówno spotkania robocze wąskiej grupy specjalistów z danego zakresu (tzw. workshops), w których uczestniczy 30-50 osób, jak też duże konferencje z udziałem ponad 1 000 uczestników. Najważniejszą konferencją jest IFIP World Computer Congress odbywający się co dwa lata. Drugą co do ważności konferencją jest IFIP World Conference on Computers in Education organizowana przez komitet techniczny TC3 (Education). W tym roku konferencja ta odbyła się po raz pierwszy w Polsce (na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu) i zakończyła się dużym sukcesem.