V Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy - 6-10 sierpnia 2012

Przedsięwzięcia realizowane przez Centrum Studiów Samorządowych w Tarnowie nakierowane są na jedno z najistotniejszych problemów promocji zatrudnienia, jakim jest rozwój zasobów ludzkich. Organizowane od 2008 roku Forum, ukierunkowane są na wsparcie tych procesów, w tym kadr urzędów pracy, pozostałych instytucji rynku pracy oraz samorządów lokalnych. Forum jest spotkaniem kadr rynku pracy, na którym przedstawiane oraz omawiane są aktualne problemy oraz wyzwania dla instytucji rynku pracy. Każdorazowo wyniki pracy Forum w postaci raportów, przesyłane są do ogniwa decyzyjnego, jakim jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Dotychczasowy dorobek CSS w Tarnowie jest wynikiem pracy sprawnego, posiadającego bardzo duże doświadczenie i potwierdzoną certyfikatami wiedzę, zespołu kadry doradczej, eksperckiej i trenersko - wykładowczej.

Temat tegorocznego Forum to Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy - agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS. Jednym z wiodących tematów będzie również kwestia podwyższania kwalifikacji zawodowych pośredników pracy i doradców zawodowych, połączona z certyfikacją VCC. Certyfikacja VCC, jest niezmiernie istotna dla stabilizacji i dalszego doskonalenia zawodowego profesjonalnych kadr państwowych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy, w związku z zapowiadanymi deregulacjami w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Uczestnikami Forum będą Dyrektorzy Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy oraz pracownicy instytucji rynku pracy, łącznie ponad 80 osób.

Agenda forum przewiduje interesujące panele dyskusyjne:

  • Nowe wyzwania i trendy rozwojowe oraz nowoczesne rozwiązania funkcjonowania urzędów pracy w związku z planowanymi zmianami ustawowymi i rekomendowaną aktywną polityką rynku pracy MPiPS
  • Certyfikacja zawodu pośrednik pracy i doradca zawodowy oraz szkolenia przygotowujące do certyfikacji kompetencji zawodowych w standardzie VCC dla pośredników pracy oraz doradców zawodowych a kierunki europejskiej polityki edukacyjnej
  • Rola i zadania publicznych służb zatrudnienia i partnerów na rynku pracy wobec wyzwań rynku pracy i planów MPiPS

Wydarzenie to zostało objęte również patronatem Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Stowarzyszenia HUMANEO, Instytutu VCC, Politechniki Poznańskiej wraz ze swym Akceleratorem Wiedzy Technicznej, który zrealizował I etap projektu, jednego z lepszych rozwiązań dla szkolnictwa zawodowego, jakim jest Wielkopolski system monitorowania i prognozowania.