Nominacja prof. PP. dr hab. inż. Jacka Żaka na członka komitetu naukowego World Conference on Transport Research Society (WCTRS)

Kierownik Zakładu Logistyki prof. PP, dr hab. inż. Jacek Żak został nominowany na członka Komitetu Naukowego (ang. Scientyfic Cometee) Stowarzyszenia Światowej Konferencji Badań Transportowych (ang. Wolrd Conference on Transportatation Research Society).
Komitet Naukowy stowarzyszenia jest najwyższą władzą merytoryczno - naukową organizacji. Podejmuje on decyzje dotyczące: tematyki realizowanych przez WCTRS projektów badawczych, organizowanych na całym świecie konferencji naukowych o tematyce transportowej, form i kierunków współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami transportowymi, aktualnej problematyki i tematyki Światowych Konferencji Badań Transportowych (WCTR), polityki publikacyjnej w dziedzinie transportu (promocja określonych tytułów książek; monografii i podręczników akademickich) oraz ocena artykułów w cenionych czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej, takich jak Transportation Research, Transportation Science, Journal of Advanced Transportation, Transport Policy i inne. Komitet Naukowy wspólnie z Komitetem Sterującym (ang. Steering Commitee) WCTRS są najważniejszymi ciałami opiniodawczymi i decyzyjnymi organizacji. Aktualnie w Komitecie Naukowym zasiada 43 reprezentantów ze wszystkich kontynentów.
Wybór prof. J. Żaka na członka naukowego WCTRS ma szczególną wartość ze względu na fakt, że jest on jedynym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej w tym gremium. Przewodniczący WCTRS, prof. Anthony May z Uniwersytetu w Leeds, upatruje w tej nominacji kluczowej roli w szerzeniu idei przyświecających WCTRS terenie Europy Wschodniej i aktywizacji naukowców i praktyków zajmujących się problematyką naukową w tym rejonie Świata.