Spotkanie Prezydium KRASP i reprezentacji HRK – 10-11 marca 2011r.

Galeria:

 

Na Politechnice Poznańskiej spotkali się rektorzy polskich i niemieckich uczelni

 

Finansowanie szkolnictwa wyższego, ocena jakości kształcenia, współpraca polskich i niemieckich uczelni - to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas spotkania Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz reprezentacji Konferencji Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych w dniach 10-11 marca 2011 r. na Politechnice Poznańskiej. Rektorzy obradowali w oddanej niedawno do użytkowania drugiej części Centrum Wykładowego i Biblioteki.

 

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się konferencją prasowa prasową, podczas której prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow przewodnicząca KRASP, stwierdziła, że polscy rektorzy chcą m.in. poznać doświadczenia swoich niemieckich kolegów w kwestii wspólnego opłacania studiów przez państwo i przez studentów. Pokreśliła, że w każdym Państwie współfinansowanie jest tematem drażliwym. Kiedy wprowadza się je w sytuacji, gdy wcześniej studia finansowane były przez państwo, to zainteresowani odczuwają to tak, jakby zabierano im przywileje. Jednak takie rozwiązanie jest niezbędne, w sytuacji, gdy szkolnictwo wyższe jest coraz droższe a oczekiwania studentów  coraz większe. Tymczasem rządy nie mają więcej pieniędzy" - powiedziała. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że współfinansowanie mogłoby zostać w Polsce wprowadzone wraz z uruchomieniem systemu stypendiów, kredytów i pożyczek dla studentów. Podkreślano, że w niemieckim systemie szkolnictwa wyższego współfinansowanie studiów funkcjonuje obecnie w kilku landach.

 

Jednym z zagadnień poruszanych w trakcie spotkania była także sprawa zróżnicowania szkół wyższych i wyróżniania najlepszych jednostek badawczych. Prezentując rozwiązania funkcjonujące w systemie niemieckim prof. dr Margret Wintermantel, przewodnicząca HRK, zwróciła uwagę na mniejszą niż w Polsce liczbę prywatnych szkół wyższych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie duży nacisk, jaki kładzie się na działalność naukowo-badawczą uczelni. Jak wiadomo ten rodzaj aktywności akademickiej wymaga dużego nakładu środków finansowych, dlatego tez uczelnie prywatne nie są w stanie sprostać temu zadaniu, przez co ich status i prestiż są znacznie mniejsze.

 

Polscy rektorzy chcieli dowiedzieć się także, jakie są doświadczenia niemieckich uczelni w  zakresie funkcjonowania uczelni jako jednostek na wysokim poziomie badawczym.  Podkreślano, że polskich szkół wyższych nie ma w pierwszej setce najlepszych uczelni na świecie. Między innymi dlatego postanowiono stworzyć na polskich uczelniach jednostki, z wyjątkowo dobrym wyposażeniem, mogące zatrudniać wybitnych uczonych. „Takich centrów z czasem ma w Polsce przybywać" - wyjaśnił prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, wiceprzewodniczący KRASP. Jak dodał, pierwsze takie jednostki będą, zgodnie ze znowelizowaną ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, wyróżniane od przyszłego roku. Będą one mogły liczyć na specjalne finansowanie prowadzonej przez nie działalności naukowej.

 

 

Drugi dzień obrad toczył się wyłącznie udziałem gronie rektorów uczelni polskich. W tej części spotkania udział wzięli prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof..dr hab. Witold Jurek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Minister przedstawiła przebieg prac nad zmianą ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zauważyła między innymi, że polskie uczelnie będą musiały się zmienić, a co za tym idzie zmienią się ich statuty. Uregulowana zostanie kwestia oceny wykładowców przez studentów oraz opłat za egzaminy poprawkowe czy praktyki (uczelnie będą zawierać ze studentami odpowiednie umowy). Minister podkreśliła też konieczność tworzenia nowych kierunków studiów, tak by polscy studenci mogli konkurować z kolegami i koleżankami z zagranicy.

 

Przedmiotem obrad była między innymi kwestia zmiany dotychczasowej formuły egzaminów maturalnych. Zgodnie z propozycją Komisji ds. kształcenia działającej w ramach KRASP, postuluje się między innymi, aby zmniejszyła się liczba przedmiotów do wyboru (usunięte zostaną z listy przedmiotów egzaminacyjnych te, które są najrzadziej wybierane przez abiturientów). Komisja wnosi również o wprowadzenie obowiązku zdawania na maturze, co najmniej dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym (obecnie można zdawać od jednego do sześciu).

 

Dodatkowym akcentem drugiego dnia obrad było posiedzenie Rady Naukowej „Wspólnoty Polskiej", w którym to oprócz członków Prezydium KRASP udział wzięli miedzy innymi: prof. dr hab. Kazimierz Wiatr - Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, Marek Różycki przedstawiciel Zarządu Krajowego „Wspólnota Polska". 

 

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół możliwości pomocy młodym ludziom pochodzącym z rodzin emigracji polskiej na terenach wschodnich, którzy chcą studiować na polskich  uczelniach (stypendia, pomoc socjalno-bytowa, integracja społeczna i kulturalna).

 

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest dobrowolnym zrzeszeniem rektorów polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub uprawnienia równorzędne. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich została powołana 7 czerwca 1997 r. przez rektorów 73 szkół wyższych - członków działających wówczas konferencji rektorów poszczególnych typów uczelni. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 108 szkół wyższych, w tym 11 uczelni niepublicznych.

 

Konferencja Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK) jest dobrowolnym zrzeszeniem uniwersytetów i szkół wyższych w Niemczech. Obecnie liczy 264 członków. HRK stanowi akademickie forum opiniotwórcze. Zajmuje się m.in. zagadnieniami roli instytucji szkolnictwa wyższego, badań, nauczania, szkoleń naukowych, transferu wiedzy i technologii, współpracy międzynarodowej i samorządu.

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest organizacją pozarządową działającą pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego.
Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.