Ogólnopolski Konkurs Student - Wynalazca

Sposób wytwarzania pól magnetycznych o dużej jednorodności w obrębie badanego obiektu i kompensacja zewnętrznego pola rozproszonego i układ do jego realizacji" - wynalazek opracowany przez mgr inż. Piotra Kędzię
w zespole Laboratorium Tomografii EPR uzyskał gółwną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie "Student - Wynalazca". Nagrodą w Konkursie jest pokrycie wszystkich kosztów, w tym osobowych, związanych z prezentacją wynalazku podczas Międzynarodwej Wystawy Wynalazczości w Genewie w dniach 6-10 kwietnia 2011.