Konkurs Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation dla doktorantów

Konkurs jest przeznaczony dla polskich doktorantów. Kandydaci muszą być obywaletami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dypolom ukończenia uzcelni wyższej w Polsce i studiującymi na studiach doktoranckich w polskiej uczelni wyższej lub instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiąznia techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temet pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania.

Dwóch wyselekcjonowanych kandydatów otrzyma jednorazową bezzwrotną subwencję w wysokości CDN $4000 (4 tys. dolarów kanadyjskich).

Aplikacje należy wysyłać do 30 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje można pobrać ze strony: http://republika.pl/cmrsf

Procedura złożenia wniosku:

1. Wypełnienie wniosku pismem maszynowym w języku polskim i podpisanie oświadczenia.

2. Przesłanie dokumentów:

- kopii dyplomu ukończenia studiów potwierdzonej przez dziekanat,

- kopia strony z indeksu "z wynikiem" potwierdzona przez dziekanat,

- opina proomotora (max. 150 słów),

- dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych (max. 150 słów każda),

- zaświadczenie z uczelni potwierdzającej otwarcie przewodu doktorskiego,

- curriculum vitae,

- napisać doświadczenia, które są robione z udziałem zwierząt - max. 150 słów.

3. Wszystkie dokumenty muszą być przesłanena adres Zarządu w Kanadzie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Czytaj dalej