Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia - 18 października 2010

Projekt ustawy o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" ogłoszony przez MNISzW z datą 30 marca 2010 r. zapowiada wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji - nowego narzędzia organizacji kształcenia. Uczelnie mają uzyskać znaczną autonomię w sferze dydaktyki - będą mogły samodzielnie budować programy kształcenia, jednakże
z zachowaniem metody właściwej dla ram kwalifikacji. W szczególności zobowiązane będą do budowy programów bazujących na efektach kształcenia z wykorzystaniem opisu wymagań właściwych dla poziomów KRK oraz dla obszarów kształcenia. Standardy akredytacji zostaną dostosowane do nowych zasad.

Ta zmiana może stanowić dla uczelni prawdziwe wyzwanie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanowało na rok akademicki 2010/2011 kilkadziesiąt seminariów konsultacyjno-dyskusyjnych, których celem ma być zapoznanie pracowników szkół wyższych z nowymi zasadami przygotowywania programów studiów. Prace te prowadzone są
i finansowane w ramach programu „Krajowe Ramy Kalifikacji jako narzędzie poprawy jakości kształcenia" (POKL 4.1.3).

Jedno z tych seminariów zostało zorganizowane w dniu 18 października 2010r. dla poznańskiego środowiska akademickiego. Gościny temu seminarium udzieliła Politechnika Poznańska. Seminarium przeznaczone było głównie dla osób, które będą brały udział w przygotowaniu programów studiów wg nowych zasad oraz osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.