Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z: Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Państwową Inspekcją Pracy, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „SOLIDARNOŚĆ”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych organizuje coroczny Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy.

Konkurs jest realizowany w dwóch kategoriach:

Kategoria „A” – rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce,
Kategoria „B” – prace naukowo-badawcze z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii służące poprawie warunków pracy, mające zastosowanie w praktyce.

Formularz zgłoszenia

Cel i zakres konkursu

 1. Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań organizacyjnych i technicznych prowadzących do poprawy warunków pracy, jej bezpieczeństwa oraz ochrony człowieka w środowisku pracy – możliwie w największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników – przez udoskonalenie stosowanych lub wprowadzenie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów.
 2. Opracowania konkursowe powinny uwzględniać następujące tematy:

  1) ograniczenie lub likwidacja zagrożeń wypadkowych (urazy, upadki, oparzenia, wybuchy, pożary);
  2) ograniczenie lub likwidacja hałasu, wibracji;
  3) ograniczenie lub likwidacja szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza;
  4) ograniczenie lub likwidacja zagrożeń wywołanych przez prąd elektryczny i elektryczność statyczną;
  5) ograniczenie lub likwidacja zagrożeń powodowanych przez promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące;
  6) poprawa warunków pracy, związana z prawidłowym oświetleniem i mikroklimatem;
  7) ograniczenie obciążenia fizycznego i psychicznego;
  8) ograniczenie lub likwidacja innych zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe;
  9) udoskonalenie istniejących lub opracowanie nowych ochron indywidualnych o wysokich walorach ochronnych i użytkowych;
  10) udoskonalenie dotychczas stosowanych lub opracowanie nowych form i metod działalności edukacyjnej, popularyzującej i wydawniczej w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i egronomii.

Warunki konkursu

 1. Udział w Konkursie mogą brać:
  • osoby fizyczne: autorzy rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo-badawczych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych,
  • zespoły osób złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów, mistrzów, robotników itp.
 2. Składane wnioski powinny dotyczyć prac wnoszących postęp w dziedzinę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, przyczyniających się do poprawy warunków pracy.
  Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania już zastosowane w praktyce oraz mające pozytywną ocenę zakładu pracy, który je zastosował.
  Wniosek na Konkurs powinien zawierać:
  • zgłoszenie udziału w Konkursie, opracowane według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
   Dane zawarte w zgłoszeniu powinny być potwierdzone przez kierownictwo zakładu, w którym praca zgłoszona na Konkurs została zastosowana. Pożądane jest również pisemne potwierdzenie wdrożenia w innych zakładach.
  • dokumentację techniczno-ekonomiczną, naukową prezentowanej pracy, określającą istotę rozwiązania i osiągnięte efekty w zakresie poprawy warunków pracy (opis rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych, z podkreśleniem oryginalności, patenty, instrukcje, rysunki, fotografie, analizy, wyniki pomiarów potwierdzone przez placówki naukowo-badawcze lub odpowiednie laboratoria).
 3. Prace nagrodzone będą przechowywane w Sekretariacie Konkursu przez okres 5 lat, a prace pozostałe – przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia edycji Konkursu, na którą zostały zgłoszone. Prace nagrodzone nie podlegają zwrotowi, natomiast prace pozostałe mogą być odebrane w okresie ich przechowywania w Sekretariacie Konkursu. Po upływie tego okresu nieodebrane prace zostaną zniszczone.
 4. Wnioski na Konkurs zgłaszają:
  • w kategorii „A” – rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce
   • kierownicy zakładów pracy i placówek naukowych,
   • zakładowe koła SNT – NOT,
   • organizacje społeczne i zawodowe

   do Rady Terenowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT w terminie do 31 maja 2010 r.
   Rady Terenowe FSNT – NOT dokonują oceny zgłoszonych wniosków, wybierają najlepsze i wraz z opinią zawierającą odniesienie do oryginalności, przydatności, zakresu zastosowania przesyłają do:
   Sądu Konkursowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, w terminie do 30 czerwca 2010 r.
   Rady Terenowe FSNT – NOT w tym samym terminie przesyłają do Sekretariatu Sądu Konkursowego wykaz wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu.

  • w kategorii „B” – prace naukowo-badawcze, mające zastosowanie w praktyce
   • rektorzy szkół wyższych;
   • dyrektorzy placówek naukowo-badawczych
  • do Sekretariatu Sądu Konkursowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, w terminie do 30 czerwca 2010 r.

Ocena wniosków zgłaszanych na konkurs

 1. Podstawowymi kryteriami oceny opracowań konkursowych są: osiągnięta poprawa warunków pracy, efekty techniczne i ekonomiczne oraz zakres zastosowania.
 2. Ostatecznej oceny opracowań zgłaszanych na Konkurs dokonuje Sąd Konkursowy powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki, Ministrem Edukacji i Nauki, Ministrem Zdrowia, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Głównym Inspektorem Pracy, Przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „SOLIDARNOŚĆ” oraz Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Na podstawie wniosku Sądu Konkursowego Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznaje nagrody i wyróżnienia za najlepsze opracowania.
 2. Liczba i wysokość nagród każdego stopnia jest ustalana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wniosek Sądu Konkursowego.
 3. Nagrody są przyznawane autorom wymienionym imiennie we wnioskach dołączonych do opracowań nadsyłanych na Konkurs.
 4. Nagrody przyznawane w Konkursie nie pozbawiają autorów nagrodzonych opracowań uprawnień wynikających z prawa wynalazczego, jeżeli przedstawione prace odpowiadają warunkom i wymaganiom zawartym w tym prawie.
 5. Ocena zgłoszonych opracowań i wręczenie nagród następuje w terminie do 30 listopada 2010 r.
 6. Informacje o wynikach Konkursu i o nagrodzonych opracowaniach są przekazywane współorganizatorom Konkursu oraz są ogłaszane w środkach masowego przekazu.

Informacje i Regulamin Konkursu można uzyskać w:

 • Sekretariacie Sądu Konkursowego – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, tel. 0-22 623-36-83, www.ciop.pl,
 • w Terenowych Radach FSNT – NOT,
 • w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • w siedzibach władz regionalnych NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”,
 • w siedzibach Rad Wojewódzkich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 • w sekretariatach szkół wyższych,
 • w placówkach naukowych PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych.