IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010 - 28 czerwca do 2 lipca 2010

 

IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010

 

W Poznaniu, w dniach od 28 czerwca do 2 lipca 2010 roku, odbędzie IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii - NANO 2010 pod patronatem honorowym J.M. Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adama Hamrola. Organizatorami konferencji są: Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcje współprzewodniczących IV KKN pełnią profesorowie R. Czajka (PP), F. Stobiecki (IFM PAN) i S. Jurga (UAM). Organizatorami wspierającymi są polskie towarzystwa naukowe: Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Próżniowe, Polskie Towarzystwo Chemiczne, a patronat medialny objęły organizacje: Nanonet.pl, Molnet.eu oraz Nanopaprika.eu.

 

Nadrzędnym celem konferencji jest stworzenie szerokiej, krajowej platformy dla prezentacji wyników i wymiany doświadczeń oraz konsolidacja polskiego środowiska naukowego związanego z nanonauką i nanotechnologią w bardzo szerokim znaczeniu obu pojęć. IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii nie ma ambicji zastąpienia wielu tematycznie różnorodnych, międzynarodowych konferencji typu NANO organizowanych w Polsce, jak i poza jej granicami lecz pomyślana jest raczej jako interdyscyplinarne forum naukowo-techniczne, na którym spotkają się przedstawiciele różnych specjalności, o różnym doświadczeniu i zainteresowaniach.

 

Konferencja NANO 2010 będzie przeglądem bieżących prac prowadzonych w krajowych ośrodkach badawczych związanych z nauką i technologiami w skali nano. Przegląd dotyczyć będzie głównie metod wytwarzania i charakteryzacji nanomateriałów, ich zastosowań oraz modelowania różnorodnych procesów nanotechnologicznych.

 

Program konferencji będzie obejmował sesje plenarne, w ramach których zostaną wygłoszone referaty zaproszonych wykładowców, oraz 3-4 równoległe sesje tematyczne.

 

Gośćmi specjalnymi IV KKN będą laureaci Nagrody FNP za rok 2009, profesorowie
J. Barnaś, B. Marciniec i A. Koliński, przewodniczący poprzedniej III KKN - prof. M. Bugajski oraz z zagranicy profesorowie R. Wiesendanger (Hamburg) i D. Hommel (Brema).

 

Duża część zgłoszonych prac będzie prezentowana na sesjach plakatowych. Oficjalnym językiem konferencji będzie język polski, za wyjątkiem referatów zaproszonych gości z zagranicy, które będą wygłaszane w języku angielskim.

 

Tematyka obejmie następujące zagadnienia:

 • nanomateriały, nanoelektronika

 • nanostruktury

 • nanofotonika

 • nanobiotechnologia

 • nanomedycyna

 • nanourządzenia, nanoroboty

 • przemysłowe zastosowania nanotechnologii

 • iżynieria molekularna

 • nanomechanika i nanotrybologia

 • charakteryzacja i manipulacja w skali nano

 • terminologia i standaryzacja

 • etyczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje nanonauki i nanotechnologii

 • nanotechnologia w edukacji - moderator sesji prof. Ryszard Naskręcki, UAM.

 

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość publikacji swoich artykułów w regularnym numerze Central European Journal of Physics (czasopismo znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej), poświęconym nanonauce i nanotechnologii. Manuskrypty w języku angielskim powinny zostać wysłane do końca lipca 2010 bezpośrednio w systemie edytorskim CEJP na adres http://cejp.edmgr.com, gdzie została przewidziana specjalna ścieżka redakcyjna dla „Nanoscience and nanotechnology issue". Wszystkie artykuły zostaną poddane standardowej procedurze peer-review.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji:

http://www.nano2010.put.poznan.pl