II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa 40

Przedmiotem przetargu jest stanowiąca własność Politechniki Poznańskiej nieruchomość o powierzchni działki 1234 m2 położona w Międzyzdrojach, nr działki 23, obręb 0021 – Międzyzdroje 21, KW nr 21567 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu. Nieruchomość jest częściowo zabudowana budynkiem kamienicy w zwartej zabudowie miejskiej, o łącznej powierzchni użytkowej 668,50 m2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.211.000,00 zł ( jeden milion dwieście jedenaście tysięcy 00/100 złotych ).

Sprzedaż nieruchomości, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dn. 08.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.).

Zgodnie ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Międzyzdroje, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr XIII/123/1999 z dnia 22.10.1999 r. – przedmiotowy teren znajduje się w strefie oznaczonej jako – miejskie tereny mieszkaniowe. Obecne zagospodarowanie terenu jest zgodne z decyzjami administracyjnymi o charakterze urbanistycznym.

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Poznańskiej, przy pl. aM. Skłodowskiej - Curie 5 w Poznaniu, pok. nr 205 w terminie do dnia 19 października 2009 r. (poniedziałek) do godz. 9:00.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:
  • wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia przez oferenta indywidualnej działalności gospodarczej)
  • umowy spółki cywilnej (w przypadku takiej formy prowadzenia działalnośaci)
  • właściwego rejestru (w przypadku oferenta będącego osobą prawną),
 3.  

 4. promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się regulaminem przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu w nim zawarte,
 7. oferowaną cenę
 8. dołączony dowód wpłacenia wadium

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 października 2009 r. (poniedziałek) o godz. 9:00., przy pl. M. Skłodowskiej - Curie 5 w Poznaniu, pok. nr 203.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które wynosi: 60.050,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).

Wadium należy wnieść na konto Politechniki Poznańskiej.: Bank Zachodni WBK S.A. VI Odział w Poznaniu 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895 z zaznaczeniem celu wpłaty - „II Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Międzyzdrojach”. Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od podpisania umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem postępowania udostępnionym w Sekretariacie Kanclerza przy pl. M. Skłodowskiej – Curie 5 w Poznaniu, pok. 205, w terminie do dnia 19 października 2009 r., w godz. od 8.00 do 15.00.

Informacji o przetargu i jego warunkach udzielają: w sprawach formalno-prawnych – Pan Szymon Muszyński (tel. 061 842 00 43), szczegółowych informacji o nieruchomości – Jan Marszał – kierownik Działu Eksploatacji i Remontów (tel. 061 665 25 51 ).

Politechnika Poznańska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.

ZałącznikWielkość
Regulamin II przetargu na nieruchomosc w Miedzyzdrojach-3.pdf83.49 KB