Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo w Poznaniu

Komunikaty: 

UWAGA !!!

22.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

21.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

15.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

13.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

11.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej wyjaśnienia treści SIWZ

11.09.2017 Zamawiający opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

25.08.2017 Zamawiający opubilkował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/71/17
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Sekretariat Kanclerza Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
Cena - 60%
Wybrane parametry energetyczne budynku E - 25%
Termin realizacji - 5%
Rękojmia i gwarancja - 10%
Wadium: 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Terminy
Termin składania ofert: 
29.09.2017 - 08:00
Termin otwarcia ofert: 
29.09.2017 - 08:30
Czas związania ofertą: 
30 dni
Termin wykonania: 

Wszystkie prace związane z wykonaniem zamówienia powinny wykonane być w terminie nie dłuższym niż 365 dni od dnia zawarcia umowy.

 

Opis: 

 

1.         Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace projektowe, roboty budowlane oraz dostawy, określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia:

45000000-7            Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

31524120-2   - Oświetlenie sufitowe

31524210-0   - Oświetlenie ścienne

31625000-3   - Alarmy przeciwpożarowe

31625200-5   - Systemy przeciwpożarowe

44000000-0   - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

44100000-1   - Materiały konstrukcyjne i elementy podobne

44110000-4   - Materiały konstrukcyjne

44111000-1   - Materiały budowlane

44111100-2   - Cegły

44111200-3   - Cement

44111300-4   - Ceramika

44111800-9   - Zaprawa (murarska)

44112000-8   - Różne konstrukcje budowlane

44112400-2   - Dach

44112410-5   - Konstrukcje dachowe

44114000-2   - Beton

44114100-3   - Gotowa mieszanka betonu

44114200-4   - Produkty betonowe

44200000-2   - Wyroby konstrukcyjne

45100000-8   - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych :roboty ziemne

45111200-0   - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6   - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9   - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2   - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5   - Badanie gruntu

45113000-2   - Roboty na placu budowy

45200000-9   - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2   - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214410-7   - Roboty budowlane w zakresie politechnik

45214400-4   - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

45223000-6   - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7   - Montaż konstrukcji metalowych

45223110-0   - Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8   - Roboty konstrukcyjne

45223210-1   - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1   - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4   - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45232452-5   - Roboty odwadniające       

45232440-8   - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  do odprowadzania ścieków

45232420-2   - Roboty w zakresie ścieków

45232423-3   - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232411-6   - Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych

45260000-7    - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4    - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5    - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9    - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2    - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262210-6    - Fundamentowanie

45262300-4    - Betonowanie

45262310-7    - Zbrojenie

45262311-4    - Betonowanie konstrukcji

45262410-8    - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6    - Roboty murarskie i murowe

45262620-3    - Ściany nośne

45320000-6    - Roboty izolacyjne

45343200-5    - Instalowanie sprzętu gaśniczego

45400000-1   - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7   - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie

45421100-5   - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45421130-4   - Instalowanie drzwi i okien

45421131-1   - Instalowanie drzwi

45421140-7   - Instalowanie stolarki metalowej z wyjątkiem drzwi i okien

45421146-9   - Instalowanie sufitów podwieszanych

45421160-3   - Instalowanie wyrobów metalowych

45316200-7   - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45432000-4   - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432112-2   - Kładzenie nawierzchni

45432210-9   - Wykładanie ścian

45440000-3   - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0   - Roboty szklarskie

45442000-7   - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8   - Roboty malarskie

45442120-4   - Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

45442121-1   - Malowanie budowli

45443000-4   - Roboty elewacyjne

45450000-6   - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51700000-9   - Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

71000000-8   - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71000000-9   - Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii

71220000-6   - Usługi projektowania architektonicznego

71247000-1   - Nadzór nad robotami budowlanymi 

71320000-7   - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2   - Usługi projektowania fundamentów

71327000-6   - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71332000-4   - Geotechniczne usługi inżynieryjne

45251160-0 - Roboty w zakresie instalacji wiatrowych

45251100-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

31121300-3 - Wiatrowe prądnice mocy

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory

31120000-3 - Generatory

45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów

45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000 -9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

48421000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45317300-5 -  Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

38424000-3 - Urządzenia pomiarowe i sterujące

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

71000000-9 - Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii

71220000-6 - Usługi projektowe

2.              Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową realizację zadania pn.  „Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo w Poznaniu."

2.1.                Przedmiot zamówienia składa się z części:

2.1.1.            Część projektowa - polegająca na sporządzeniu pełnobranżowego projektu wykonawczego  i powykonawczego w ramach zadania „Termomodernizacja łącznika - budynek A1A przy ul. Piotrowo w Poznaniu."

Wykonywane prace projektowe obejmować mają:

2.1.1.1.              Projekt wykonawczy rozbudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, zestawień materiałów, rysunków warsztatowych oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami formalno-prawnymi z nich wynikającymi: 4 egzemplarze w formie papierowej i 4 egzemplarze w formie elektronicznej zawierający:

2.1.1.1.1.         Projekt architektoniczny

2.1.1.1.2.         Projekt konstrukcyjny

2.1.1.1.3.         Projekt drenażu

2.1.1.1.4.         Projekt instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz wodno-kanalizacyjnych

2.1.1.1.5.         Projekt instalacji elektrycznych

2.1.1.1.6.         Projekt instalacji AKPiA i BMS

2.1.1.1.7.         Projekt instalacji turbin wiatrowych

2.1.1.1.8.         specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

2.1.1.1.9.         charakterystykę i świadectwo charakterystyki energetycznej,

2.1.1.1.10.     zestawienia materiałów,

2.1.1.1.11.     niezbędne rysunki warsztatowe;

2.1.1.2.              Projekt powykonawczy - zakres analogiczny jak projektów wykonawczych.

2.1.2.           Część wykonawcza - zakres robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:

2.1.2.1.            roboty ziemne,

2.1.2.2.            roboty związane z wykonaniem remontu sieci wod-kan,

2.1.2.3.            roboty drenarskie,

2.1.2.4.            roboty związane z wykonaniem gruntowego akumulatora ciepła,

2.1.2.5.            wykonanie instalacji HVAC i wod-kan,

2.1.2.6.            wykonanie instalacji elektrycznych,

2.1.2.7.            wykonanie instalacji AKPiA i BMS,

2.1.2.8.            roboty związane z wykonaniem instalacji turbin wiatrowych,

2.1.2.9.            roboty wykończeniowe,

2.1.2.10.        roboty związane z przywróceniem zagospodarowania terenu.

2.2.                  Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia budowlanego i instalacyjnego w zakresie określonym w programie funkcjonalno-użytkowym - załączniki 10.1 i 10.2 do SIWZ.

2.3.                  Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również koordynację robót wykonywanych przez wskazanych przez Zamawiającego Wykonawców wydzielonych grup robót.

2.4.                  Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również postępowania formalno - prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem ew. decyzji prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

2.5.                  Wszystkie opracowania projektowe muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w wyniku przedkładanych przez Wykonawcę projektów wykonawczych, akceptowanych przez Zmawiającego zajdzie konieczność dokonania zmian w decyzji pozwolenia na budowę, będącymi zmianami istotnymi w rozumieniu art. 36a ustawy prawo budowlane, Projekt budowlany zamienny będzie przygotowywany przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej i przekazanej przez Wykonawcę.

3.           Ogólny opis przedmiotu zamówienia

3.1.           Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Poznaniu na działce geodezyjnej nr 3, arkusz 18, obręb Śródka, przy ul. Piotrowo 3. Stanowi część kompleksu obiektów dydaktycznych kampusu „Warta". Łączy budynek Wydziału Maszyn i Zarządzania (WBMiZ - A1)
z budynkiem Wydziału Elektrycznego (WE - A2).

Teren przy budynkach jest ogrodzony i zagospodarowany, z dużą różnicą poziomów między

północną a południową częścią, w dużym stopniu pokryty zielenią oraz fragmentami utwardzony pod parkingi. Od strony południowej znajdują się pojedyncze drzewa.

Podłoże analizowanego budynku charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami gruntowymi (trzecia kategoria geotechniczna).

Zagospodarowanie terenu nie zmienia się - użytkowane zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (UCHWAŁA NR XXIV/216/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 23 października 2007 roku).

Obiekt został zaprojektowany na początku lat 70 XX w. przez „Miastoprojekt - Poznań". Rozpoczęcie budowy miało miejsce w 1978r., oddanie do użytku w 1981r. Przedmiotowy budynek łącznika A1a zlokalizowany jest pomiędzy dwoma wysokimi, dziewięciokondygnacyjnymi budynkami dydaktycznymi. Wysokość budynku (mierzona od poziomu posadzek parteru) wynosi około 7,7 m. Budynek w konstrukcji mieszanej, częściowo żelbetowej (słupy kondygnacji podziemnej i stropy nad piwnicą), częściowo murowanej. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest po stronie północno-wschodniej, a także korytarzem wewnętrznym z budynku WE  i budynku WBMiZ.

Obiekt składa się z trzech segmentów:

- budynek główny- dydaktyczny- częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Mieści 4 sale dydaktyczne o układzie amfiteatralnym z zapleczami i komunikacją.

Ściany murowane z cegły kratówki, podłoga na gruncie- 10 cm betonu, konstrukcja dachu- prefabrykowane belki żelbetowe i płyty korytkowe ocieplone wełną mineralną i kryte papą (wg dokumentacji archiwalnej).

- Dwa łączniki parterowe- podpiwniczone, murowane z cegły kratówki, strop monolityczny żelbetowy.

 

Powierzchnia zabudowy obiektu:              1 328,49 m²

Powierzchnie użytkowa                                  2 947,68 m²

Wysokość obiektu:                                             7,70 m

Kubatura całego obiektu                                  11 059,0 m³

Wentylacja budynku                                         mechaniczna - sale wykładowe,

grawitacyjna na zapleczach

Rodzaj systemu ogrzewania budynku       ogrzewanie centralne z węzła cieplnego

3.2.           Opis robót budowlanych

W ramach zadania termomodernizacji budynku A1a, wykonać należy ocieplenie przegród zewnętrznych metodą lekką mokrą, ocieplenie stropodachu oraz wymianę starej stolarki drzwiowej i okiennej. Dla zabezpieczenia kondygnacji podziemnej przed dopływem oraz stagnowaniem wód gruntowych w sąsiedztwie ścian zewnętrznych oraz pod posadzkami proponuje się wykonanie drenażu opaskowego. Przewiduje się również wykonanie hydroizolacji posadzki i ścian piwnic. Dodatkowo planowana jest modernizacja instalacji grzewczych, wentylacyjnych, zastosowanie instalacji wody lodowej wraz ze źródłem chłodu w postacie agregatu chłodzonego wodą. W ramach instalacji HVAC zastosowany zostanie system odzysku ciepła z wentylacji wraz z gruntowym akumulatorem ciepła. Dla wspomagania pracy oraz optymalnego i ekonomicznego zużycia energii ogólnej przewiduje się instalacje do produkcji energii elektrycznej z turbinami wiatrowymi, zlokalizowanymi na dachu budynku WBMiZ. Na etapie projektu wykonawczego należy przewidzieć sprawdzenie możliwości obniżenia posadzek piwnicy, oraz nośności dachów budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, w związku z planowanym umieszczeniem na nim turbin wiatrowych.

Zadania w ramach niniejszego przetargu podzielone zostały na kwalifikowane i niekwalifikowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do dofinansowania. Podział poszczególnych zadań na w/w dwie grupy, jak również kompletne i szczegółowe opisy techniczne przedsięwzięcia zawarto w Programach Funkcjonalno-Użytkowych, stanowiących załączniki 10.1. i 10.2.

 

3.3.             Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne w salach wykładowych i przestrzeniach bezpośrednio do nich przyległych należy prowadzić w czasie poza zajęciami dydaktycznymi (np. noce, wybrane weekendy i ustalone z Zamawiającym okresy w których pomieszczenia nie są wykorzystywane). Podczas trwania zajęć dydaktycznych w budynku, możliwe jest jedynie prowadzenie prac w miejscach i w sposób nie powodujący ich zakłócenia (ze względu na hałas itp. uciążliwości).

Wykonawca zobowiązany jest ponadto dokonać ustaleń z użytkownikami poszczególnych pomieszczeń odnośnie harmonogramu, zakresu i sposobu zabezpieczenia wyposażenia w nich się znajdującego. 

4.                   Podział na zadania objęte dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz na zadania nie objęte tym dofinansowaniem nie stanowi podziału na części w rozumieniu Ustawy Pzp Oferta Wykonawcy musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Szczegółowy podział na zadania uwzględniono ponadto w Załączniku nr 9 do SIWZ Tabela elementów scalonych oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.

 

5.       SIWZ oraz wszystkie załączniki do SIWZ należy czytać łącznie, a w przypadku pytań lub wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienia do Zamawiającego.

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi załącznikami technicznymi, wiążące są zapisy zamieszczone w Programie funkcjonalno-użytkowym.

6.       Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

 

Kryteria równoważności ustalone zostaną w razie konieczności przez Zamawiającego i wymagają weryfikacji oraz akceptacji ze strony Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zadania. W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi załączyć do oferty specyfikację oferowanych robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu do oferty, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach, wyraźnie wskazując różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. przez pogrubienie lub podkreślenie propozycji równoważnych).

 

7.       Dokumentacje w wersji elektronicznej należy sporządzić zgodnie z wytycznymi Zamawiającego określającymi wymagania dla podmiotów uczestniczących w postępowaniach udzielenia zamówienia publicznego w zakresie formatów dokumentacji elektronicznej.

7.1   Podstawowe obowiązujące formaty plików:

  • Dokumenty tekstowe - docx,
  • Tabele, zestawienia - xlsx
  • Fotografie, grafiki- jpg
  • Rysunki - dwg v 2010

Każdorazowo przy przekazywaniu wszelkich dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej należy dołączyć plik - pdf

Zamawiający dopuszcza przekazywanie plików w innych formatach, niż wyżej określone w pod warunkiem, ich kompatybilności z oprogramowaniem będącym w posiadaniu Zamawiającego

7.2   Przekazywane pliki oznaczone muszą być wg wzoru:

ŁPP-„A"-Nazwa dokumentu -„XXX"-R „YY"-RRRRMMDD

gdzie:

„A" - litera przydzielona branży

„XXX"- nr rysunku

R-rewizja

„YY"- nr. Rewizji

RRRRMMDD - rok, miesiąc, dzień

8.       Prawa autorskie.

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy określa konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

9.       Weryfikacja dokumentacji projektowej.

Sposób weryfikacji dokumentacji projektowej przedkładanej przez Wykonawcę został szczegółowo określony w załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy.

 

Dokumentacja
Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.