Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Komunikaty: 

 

UWAGA!

08.09.2017 r. - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.

 


 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

 

AD/ZP/66/17                                                                                                                     Poznań, dnia  25.09.2017r

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

 (Otwarcie ofert dnia:   25.09.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 3 500 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      ODIUT AUTOMEX SP. Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 55D,  80-557 GDANSK POMORSKIE

 

 Cena netto:  2 840 000,00   zł

 Cena brutto:  3 493 200,00   zł

Okres gwarancji:    60   miesięcy

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/66/2017
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
OKRES GWARANCJI-40%
Wadium: 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający   będzie   pobierał   wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
25.09.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
25.09.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 20 tygodni od daty podpisania

umowy.

 

Opis: 

 

AD/ZP/66/2017                                                                                                                                   Poznań   18.08.2017r.

18/08/2017    S157    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych

2017/S 157-325083

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
60-965
Polska
Osoba do kontaktów: dr Jakub Ławniczak
Tel.: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Faks: +48 616653738
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej.

Numer referencyjny: AD/ZP/66/2017

II.1.2)Główny kod CPV

31610000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Stanowisko musi składać się z następujących, wzajemnie kompatybilnych modułów:

1)Hamownia z modułowym hybrydowym układem napędowym do badań dynamicznych,

2)System symulacji i sterowania układem napędowym.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego układu do badań konwencjonalnych i alternatywnych napędów pojazdów w celu poprawy ich ekologiczności dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Stanowisko musi składać się z następujących, wzajemnie kompatybilnych modułów:

1)Hamownia z modułowym hybrydowym układem napędowym do badań dynamicznych,

2)System symulacji i sterowania układem napędowym.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 140

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa:

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2) SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej jedną dostawę polegającą na dostarczeniu

stanowiska badawczego hamowni silnikowej lub osiowej o mocy nominalnej równej co najmniej sumarycznej mocy oferowanej w niniejszym postępowaniu hamowni osiowej (min. 650 kW) wraz z aplikacjami/adaptacjami do wymagań klienta z uwzględnieniem integracji sygnałów CAN z pokładowych magistral pojazdów oraz z kompleksowym systemem kontrolno-pomiarowym do automatyzacji i wizualizacji badań, z archiwizacją i analizą wyników o wartości co najmniej 2 800 000 tys. PLN brutto wraz z załączeniem dowodów, czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/09/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 25/09/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej,

Dziale Zamówień Publicznych, pokój 103,

60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Inne wymagania.

1 Waluty obce - Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty polski.

2 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

5 Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej www.put.poznan.pl

6 Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

7 Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

Regulacje dotyczące podwykonawstwa.

1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

.2 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę:

1) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy;

3 W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom- wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.

5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/08/2017

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich, dnia: 17.08.2017 r.,

a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia   18.08.2017 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej oraz zamieścił w siedzibie Zamawiającego, dnia  18.08.2017r.

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja
Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.