Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.

Komunikaty: 

 

UWAGA!

07.09.2017 r. - Zamawiajacy opublikował pytania i odpowiedzi do SIWZ. Treść pisma znajduje się w załączniku, który należy pobrać ze strony Zamawiajacego.


 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/41/17                                                                                                                     Poznań, dnia  14.09.2017r.

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania (Otwarcie ofert dnia:   14.09.2017 r.).

 

 

PAKIET NR 1

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 1 przeznaczył:

907 430,04 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet 1, złożono:

 

1.      Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:  805 417,00  zł

 Cena brutto: 990 662,91zł

W tym odwrócony vat :  93 606,86 zł

Termin płatności:        21      dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na laptopy:         36        miesięcy

 

2.      Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:   815  182,00   zł

 Cena brutto:  1 002 673,86    zł

 W tym odwrócony vat :  91 597,04        zł

 Termin płatności:   21  dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na laptopy: 36   miesięcy

 

PAKIET NR 2

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 2 przeznaczył:

1 319 279,55 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 2, złożono:

 

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:   1 164 746,00  zł

 Cena brutto:   1 432 637,58   zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24  miesiące

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

 Cena netto:   1 151 491,00   zł

 Cena brutto:    1 416 333,93  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych
Warunki gwarancji  na zestawy komputerowe:  24      miesiące

 

 

 

PAKIET NR 3

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia - w zakresie Pakietu nr 3 przeznaczył:

45 009,39 zł brutto

 

Do upływu terminu składania ofert na Pakiet nr 3, złożono:

 

  1. Vol Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dąbrowskiego 553, 60-451 Poznań

 Cena netto:   37 303,00  zł

 Cena brutto:   45 882,69zł

Termin płatności:  21 dni kalendarzowych

 

  1. Kombit Plus Sp. z o.o. Sp. K., Ul. Migdałowa 60,  61-612 Poznań

Cena netto:   36 929,00   zł

Cena brutto:    45 422,67  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

  1. INNOVATION IN TECHNOLOGY' SPóŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA UL.SLIWKOWA 1 NIEKANIN 78-100,   KOŁOBRZEG

 

 Cena netto:   28 929,00   zł

 Cena brutto:    35 582,67  zł

Termin płatności:    21   dni kalendarzowych

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/41/2017
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA
TERMIN PŁATNOŚCI
WARUNKI GWARANCJI
Wadium: 

W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający będzie pobierał wadium.

Terminy
Termin składania ofert: 
14.09.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
14.09.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

 

        Termin wykonania zamówienia:

  Termin dostawy sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 1 najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

  Dostawę sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 2, do której stosowana będzie 0% stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin dostawy oprogramowania określonego w Pakiecie nr 3 najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

 

Opis: 

 

AD/ZP/41/2017                                                                                                                                Poznań  10 .08.2017r.

 

 

10/08/2017    S152    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2017/S 152-314480

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
60-965
Polska
Osoba do kontaktów: Dr Jakub Ławniczak
Tel.: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Faks: +48 616653738
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części.

Numer referencyjny: AD/ZP/41/2017

II.1.2)Główny kod CPV

30200000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 (Załącznik B1)

Pakiet nr 2 (Załącznik B2)

Pakiet nr 3 (Załącznik B3)

Potencjalny Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety bądź tylko na poszczególne, wybrane przez siebie.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B1, B2, B3 do SIWZ.

Przedmiot dostawy ma obejmować dostawę fabrycznie nowego sprzętu do jednostek Politechniki Poznańskiej, których wykaz został szczegółowo określony w załączniku B1 i B2, B3 jego zainstalowanie oraz uruchomienie na koszt i ryzyko wykonawcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 1 (Załącznik B1)

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000

30230000

30236000

30213000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL4

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 1 (Załącznik B1)

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w Szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik B1 (Pakiet nr 1) do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80 % wartości netto całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20 % wartości netto zamówienia, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy w zależności od jego potrzeb i posiadanych środków finansowych przez poszczególne jednostki na zrealizowanie zamówienia.

W przypadku nie zamawiania przez Zamawiającego dodatkowej ilości sprzętu i oprogramowania, o których mowa powyżej, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata zostanie dokonana za faktycznie wykonaną dostawę (ilość zamawianego sprzętu i oprogramowania).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 1 najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 2 (Załącznik B2)

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000

30230000

30236000

30232100

48820000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL4

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska,Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 2 (Załącznik B2)

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w Szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik B2 (Pakiet nr 2) do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80 % wartości netto całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20 % wartości netto zamówienia, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy w zależności od jego potrzeb i posiadanych środków finansowych przez poszczególne jednostki na zrealizowanie zamówienia.

W przypadku nie zamawiania przez Zamawiającego dodatkowej ilości sprzętu i oprogramowania, o których mowa powyżej, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata zostanie dokonana za faktycznie wykonaną dostawę (ilość zamawianego sprzętu i oprogramowania).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawę sprzętu komputerowego określonego w Pakiecie nr 2, do której stosowana będzie 0 % stawka podatku VAT (na podstawie art. 83 Ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zmn.), Wykonawca zrealizuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia potwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części: Pakiet nr 3 (Załącznik B3)

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

48000000

48190000

48310000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Kod NUTS: PL4

Kod NUTS: PL41

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej z podziałem na części:

Pakiet nr 3 (Załącznik B3)

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 14

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przy dostawie przedmiotu zamówienia przewiduje wykorzystanie prawa opcji. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu całości asortymentu określonego w Szczegółowym formularzu cenowym stanowiącym załącznik B3 (Pakiet nr 3) do SIWZ. Zamówienie to będzie stanowić 80 % wartości netto całości zamówienia (tzw. zamówienie podstawowe). Pozostałe 20 % wartości netto zamówienia, będzie realizowane jako zamówienie opcjonalne. Z prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w czasie obowiązywania umowy w zależności od jego potrzeb i posiadanych środków finansowych przez poszczególne jednostki na zrealizowanie zamówienia.

W przypadku nie zamawiania przez Zamawiającego dodatkowej ilości oprogramowania, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Zapłata zostanie dokonana za faktycznie wykonaną dostawę (ilość zamawianego oprogramowania).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin dostawy oprogramowania określonego w Pakiecie nr 3 najpóźniej 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub tak jak to określono indywidualnie w załącznikach specyfikacji technicznej stanowiącej złącznik do SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa:

wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2) siwz.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje dostawy na sprzęt komputerowy (np.: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, oprogramowania),tj.:

I. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej:

700 000 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na Pakiet 1

dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

II. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej:

900 000 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na Pakiet 2

dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III. co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej:

35 000 PLN brutto w przypadku złożenia oferty na Pakiet 3

dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

Na podstawie art.144, ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w SIWZ oraz w wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/09/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 12/11/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/09/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej,

Dziale Zamówień Publicznych, pokój 103,

60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

2.Zamawiający w Pakiecie 1, 2 wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.Zamawiający w Pakiecie 3 nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Inne wymagania.

Waluty obce - Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty polski.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej www.put.poznan.pl

Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/08/2017

 

 

Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich, dnia: 09.08.2017r.

a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia  10 .08.2017 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej oraz zamieścił w siedzibie Zamawiającego, dnia  10.08.2017r.(poniedziałek)

 

 

 

 

 

Dokumentacja
Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.