Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Komunikaty: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się w Specyikacji Istonych Wrunków Zamówienia i załącznikach, które należy pobrać ze strony Zamawiającego.

 

AD/ZP/39/17                                                                                                                     Poznań, dnia  08.09.2017r

 

Zbiorcze zestawienie ofert - INFORMACJA Z OTWARCIA

 

Dotyczy:         przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego (Otwarcie ofert dnia:   08.09.2017 r.).

 

 

            Zamawiający na sfinansowanie zamówienia -  przeznaczył: 1 400 000,00 zł brutto.

 

Do upływu terminu składania ofert złożono:

 

1.      PRO-ENVIRONMENT POLSKA SP. Z O.O. UL. ŻWIRKI I WIGURY 101,         02-089 WARSZAWA

 

 

Cena netto:      1 100 000,00  zł

 Cena brutto:   1 353 000,00 zł

Okres gwarancji:   Zgodnie z SIWZ

Termin wykonania:  Zgodnie z SIWZ

Warunki płatności:  Zgodnie z SIWZ

 

 

Parametry techniczne zaproponowanej aparatury

Lp.

Parametry

Ilość

przyznawanych

punktów

 

 

   PARAMETRY ANALIZATORA TGA

 

 

1.

Maksymalna pojemność wagi:

-        x ≤ 1000 mg

-        1000 mg < x < 1300 mg

-        x ≥ 1300 mg

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

2.

Górny zakres temperatury pieca:

-        x ≤ 1000 °C

-        1000 °C < x < 1200 °C

-        x ≥ 1200 °C

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

3.

Maksymalna szybkość skanowania:

-        x ≤ 250 °C/min.

-        250 °C/min. < x < 500 °C/min.

-        x ≥ 500 °C/min.

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

 

 

 

 PARAMETRY SPEKTROMETRU FTIR

 

 

 

 

4.

Układ ruchomego zwierciadła interferometru:

-         zwierciadło kubiczne lub pojedyncze zwierciadło ruchome

-         min. dwa zwierciadła ruchome osadzone w obrotowym bloku

 

 

o    0 pkt

X  5 pkt

 

 

5.

Stosunek sygnału do szumu (pomiar 60 sekund, peak-to-peak):

-         poniżej 50000:1

-         co najmniej 50000:1 i lepiej

 

 

o  1 pkt

X 5 pkt

 

 

6.

Źródło:

-         bez stabilizacji położenia gorącego punktu

-         ze stabilizacją położenia gorącego punktu,

 

 

o  0 pkt

X 3 pkt

 

 

 

PARAMETRY ZESTAWU GC-MS

 

 

7.

Szybkość chłodzenia pieca GC bez użycia zewnętrznego medium chłodzącego z 450°C do 50°C:

- x ≥ 3 min.

- 2 min. ≤ x < 3 min.

- x < 2 min.

 

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 4 pkt

 

 

8.

Górny zakres mas detektora MS:

- x ≤ 1000 Da

- 1000 Da < x < 1200 Da

- x ≥ 1200 Da

 

 

o  0 pkt

o  2 pkt

X 5 pkt

 

9.

Górny zakres temperatury dozownika:

- x ≤ 450 °C

- 450 °C < x < 500 °C

- x ≥ 500 °C

 

 

o  0 pkt

o  1 pkt

X 3 pkt

 

 

Znakiem X zaznaczyć  odpowiedź przy proponowanym parametrze technicznym

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.6 SIWZ Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 2.10 pkt 23 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Poniżej Zamawiający załącza przykładowy wzór takiego oświadczenia.

 

 

Informacje podstawowe
Identyfikator: 
AD/ZP/39/2017
Status postępowania: 
wszczęte
Kontakt: 

Dział Zamówień Publicznych Politechniki Poznańskiej

Typ zamówienia: 
nieograniczony
Kryteria oceny: 
CENA-60%
Parametry Technicyne-40%
Wadium: 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

 

Terminy
Termin składania ofert: 
08.09.2017 - 10:30
Termin otwarcia ofert: 
08.09.2017 - 11:00
Czas związania ofertą: 
60 dni
Termin wykonania: 

      Termin wykonania zamówienia:

     1.Termin dostarczenia aparatury:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 10 tygodni od daty podpisania

umowy w tym przeprowadzi szkolenie wstępne oraz szkolenie z obsługi i aplikacyjne.

    2.Termin przeprowadzenia szkoleń:

Wykonawca przeprowadzi co najmniej 8 dniowe szkolenie dla 3 użytkowników w siedzibie Zamawiającego wg harmonogramu:

1) Szkolenia wstępne przed dostarczeniem aparatury, w okresie do 10 tyg. od podpisania umowy - min. 4 dni (min. 8h/dzień),

2) Szkolenia z obsługi aparatury i aplikacyjne - po dostarczeniu i instalacji aparatury - min. 2 dni (min. 8h/dzień),

Szkolenia z obsługi aparatury i aplikacyjne Wykonawca musi przeprowadzić w okresie do

do 10 tyg. od podpisania umowy.

3.  Konsultacje aplikacyjne - do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru - min. 2 dni (min. 8h/dzień).

 

 

Opis: 

 

AD/ZP/39/2017                                                                                                                      Poznań   02.08.2017r.

 

02/08/2017    S146    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Analizatory chemiczne

2017/S 146-301270

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Poznań
60-965
Polska
Osoba do kontaktów: dr Jakub Ławniczak
Tel.: +48 616653538
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Faks: +48 616653738
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.put.poznan.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.put.poznan.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracown. w siedzibie Zamawiającego.

Numer referencyjny: AD/ZP/39/2017

II.1.2)Główny kod CPV

38434560

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań (tj. Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3 w Poznaniu).

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu analizatorów sprzężonych z wyposażeniem dla Politechniki Poznańskiej i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego.

Parametry techniczne zamawianego sprzętu zostały szczegółowo określone w załączniku B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 70

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, spełniających minimalne warunki określone w pkt. 2.1.2) SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje co najmniej 3 dostawy polegające na dostarczeniu aparatury naukowo-badawczej o wartości co najmniej 500 000 PLN brutto każda.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 08/09/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 08/09/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w Gmachu Głównym Politechniki Poznańskiej,

Dziale Zamówień Publicznych, pokój 103,

60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie pobierał wadium.

21. Inne wymagania.

21.1 Waluty obce - Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty polski.

21.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia aukcji elektronicznej.

21.3 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

21.5 Zamawiający informuje, że wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania publikowane będą na stronie internetowej www.put.poznan.pl

21.6 Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia opisanych w art. 29 ust. 4.

21.7 Zamawiający nie wymaga składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/07/2017

 

 
 

 

 

 Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich, dnia: 31 .07.2017 r.,

a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dnia   02.08.2017 r.

Zamawiający opublikował ogłoszenie na stronie internetowej oraz zamieścił w siedzibie Zamawiającego, dnia  02.08.2017r.

 

 

 

Dokumentacja
Załączniki: 
Studenckie Radio Afera Politechniki Poznańskiej. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany. Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany.